Шофирайте внимателно, бавно и отговорно в лошото време, съветва МВР

Шофирайте внимателно, бавно и отговорно в лошото време, съветва МВР

Не пътувайте, ако не се налага, предупреждава АПИ

През след­ващите дни се очак­ват раз­лични по сила и интен­зитет метеорологични явления. Спаз­ването на няколко прости правила може да пред­пази нас, нашите близки и имущес­тво при въз­ник­ването на обилен снеговалеж, снегонавявания и силен вятър, каз­ват в съветите си до граж­даните от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи.

Ако не е крайно наложително, отложете пътуването си — въз­можно е за определен период от време част от пътищата да се окажат зат­ворени поради навявания. Ако все пак решите да тръг­нете с автомобил, проверете дали имате дос­татъчно гориво, въже, лопатка, фенерче и брадва. Гумите трябва да не са много напом­пани, пос­тавете вериги, категорични са органите на реда. Изберете пър­вок­лас­ните пътища, те се почис­т­ват с предим­с­тво. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате пок­рай сгради, елек­т­роп­роводи и дър­вета. Облечете топли дрехи и под­ходящи обувки, вземете със себе си дос­татъчно вода и храна. Ако по пътя забележите зат­рупани автомобили, мар­кирайте мяс­тото и вед­нага съоб­щете за това на тел. 112. В случай че сте затънали в навявания от сняг, завър­жете дреха с ярък цвят на антена, странично огледало или на друго под­ходящо място, за да бъде забелязан автомобилът ви. Окажете помощ на изпад­налите в беда. Изм­ръз­налите части на тялото се раз­т­риват със спирт и леко се масажират. Не раз­т­ривайте със сняг — тялото допъл­нително се охлажда и може да се нарани кожата. Не спирайте да почивате на отк­рито. Ако обс­танов­ката се услож­нява, преус­тановете пътуването — спрете в най-близкото населено място. Когато трябва да вър­вите пеша се екипирайте с под­ходящи обувки и топли дрехи. Избяг­вайте да се прид­виж­вате сами, движете се далече от сгради, елек­т­роп­роводи, стъл­бове и дър­вета, вземете мерки против изм­ръз­ване на край­ниците.

При силен вятър и смерч не оставайте на отк­рито, вед­нага потър­сете място за под­с­лон, защото има опас­ност от падащи отломки от сградите и други пред­мети, които могат да ви наранят. Ако сте далеч от дома си, влезте в общес­т­вена сграда, под­лез, потър­сете сигурен под­с­лон. Ако сте на път, спрете автомобила на отк­рито място, далече от елек­т­роп­роводи, дър­вета и от над­вис­нали скални маси. Потър­сете под­с­лон, съвет­ват още кон­т­рол­ните органи.з