В София отбелязаха Деня на защитника на Отечеството

В София отбелязаха Деня на защитника на Отечеството

Венци и цветя бяха под­несени на Памет­ника на Съвет­с­ката армия, а след това чес­т­ването се пренесе и пред Паметник-костницата на съвет­с­ките воини в квар­тал “Лозенец“, съобщи аген­ция КРОСС. Денят на защит­ника на Отечес­т­вото традиционно се въз­п­риема и като Ден на мъжа в Русия, както и като праз­ник на воен­ните. 23 фев­руари 1918 година се смята за рож­дена дата на Чер­вената армия и в петък се отбеляза ней­ната 100-годишнина. На тази дата войс­ките на Чер­вената армия нанасят поражение на гер­ман­ците край Псков и Нарва, припомня историята. Впос­лед­с­т­вие точ­ната дата на бит­ката търпи корек­ция в раз­лич­ните исторически източ­ници, но именно тя е въз­п­риета като праз­ник, на който се отбеляз­ват пър­вите победи на Рус­ката армия срещу гер­ман­ците. През годините праз­никът сменя и името си и до 1949 г. в Съвет­с­кия съюз се праз­нувал Денят на Чер­вената армия. От 1949 до 1993 г. праз­никът официално се наричал Ден на Съвет­с­ката армия и Воен­номор­с­кия флот, след което той бил преименуван пър­воначално в Ден на рус­ката армия, а след това в Ден на защит­ника на Отечес­т­вото, както се нарича и днес. Праз­никът се смята като Ден на мъжа и се противопос­тавя на Деня на жената, но това не е съв­сем корек­тно, а общото между праз­ниците е, че 23 фев­руари по стар стил се пада точно на 8 март. Чес­т­ването бе организирано от рус­кото посол­с­тво в Бъл­гария, като сред официал­ните гости, освен пос­ланик Анатолий Макаров, бяха воен­ният, воен­новъз­душен и воен­номор­ски аташе на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария, както и множес­тво дип­ломати, пред­с­тавители от бъл­гар­с­кото Минис­тер­с­тво на отб­раната и родни политици, сред които бив­шият вът­решен минис­тър Румен Пет­ков, зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на БСП Антон Кутев, депутатът от БСП Таско Ермен­ков, лидерът на столич­ната организация на левицата Калоян Пар­гов, народ­ният пред­с­тавител от “Обединени пат­риоти“ Явор Нотев и др. Имаше пред­с­тавители и на редица неп­равител­с­т­вени организации, сред които и Национално движение “Русофили“. Венец беше под­несен и от името на президента на Рус­ката федерация Владимир Путин.