Държавата трябва да има водеща роля в структуроопределящи за развитието й отрасли

Държавата трябва да има водеща роля в структуроопределящи за развитието й отрасли

Не закъс­няха отказите за приемането ни в Шен­ген и чакал­нята на еврозоната — заради коруп­цията у нас, предуп­реди лидерът на БСП

Без­с­порно най-важният приоритет за този, а и за след­ващите месеци остава пред­седател­с­т­вото на Бъл­гария на Съвета на ЕС. То все още е въз­мож­ност Бъл­гария да бъде двигател, лидер във вземането на решения за бъдещето на Европа. Но правител­с­т­вото на Бойко Борисов опропас­тява тази въз­мож­ност всеки ден. Правител­с­т­вото на Бойко Борисов отнема европейс­кия образ на Бъл­гария, предуп­реди пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова на заседанието на НС на левицата в събота. Тя припомни, че пред­седател­с­т­вото започна с коруп­ционен скан­дал за ремонта на НДК, премина през “Кум­гейт“ и завърши с решение за противокон­с­титуционен акт на пар­ламента. Строител­с­т­вото на “Великата бъл­гар­ска стена“, гор­достта на Борисов, с която пази вън­ш­ните граници на Европа, финализира с досъдебно произ­вод­с­тво в Специализираната прокуратура за два вида прес­тъп­ления от общ харак­тер — завишени цени и занижен кон­т­рол. Скан­далът за лобизъм в Здрав­ното минис­тер­с­тво доведе до оставка на минис­търа на здравеопаз­ването. От две сед­мици нов скан­дал в Здрав­ната каса слага траен етикет — хаос в здравеопаз­ването, този път с пос­ледици за европейс­кия ни образ, припомни Нинова. Според нея редица европейски дър­жави предявяват претен­ции към пред­седател­с­т­ващия Съвета на ЕС за некорек­т­ност към договорни задъл­жения. Избухна и скан­далът в БДЖ, отново с обвинения в коруп­ция и ощетяване на работ­ниците там. Раз­бира се, не бива да пропус­каме раз­к­ритията за далавери на кмета на ГЕРБ в Сеп­тем­ври, както и пробива в сис­темата БАЦИС, който управ­ляващите панически пок­риха, но който също е доказател­с­тво за коруп­ция и далавери във финан­совата сфера, добави лидерът на левицата. Нинова комен­тира, че дър­жавата се тресе от нов изк­лючително ароган­тен случай на зад­кулисие и ярък образ на паралел­ната дър­жава, който засяга национал­ната сигур­ност и съд­бата на 2 млн. бъл­гари — продаж­бата на ЧЕЗ. Наис­тина това е сделка между два свободни пазарни субекта, но тайна, неп­роз­рачна и с много въп­роси: как новосъз­дадената преди 5 месеца фирма с капитал от 50 хил. лв. купува активи за 320 млн. евро — с какви ангажименти към бъл­гар­с­ките пот­ребители, с какви гаран­ции за бъл­гар­с­ката елек­т­роп­реносна мрежа и за бъл­гар­с­ката национална сигур­ност, заяви пред­седателят на БСП. Тя бе категорична, че позицията на левицата е ясна — “Дър­жавата трябва да има роля в струк­турооп­ределящи и важни за сигур­ността, икономиката и раз­витието й отрасли, какъвто е енер­гетиката. Нека не се опит­ват да ни упрек­ват, че сме за национализация. Ние сме за пазарна икономика и въз­мож­нос­тите, които тя дава — Бъл­гария, като дър­жава, да купи ЧЕЗ за 320 млн. евро. Нинова комен­тира още, че за да спаси кожата си, глав­ният винов­ник Борисов е изгорил поред­ния бушон — Теменужка Пет­кова. Тя заяви, че БСП няма да спре дотук, а ще иска изс­луш­ване на КЕВР и КЗК, ще потърси и купувача по сдел­ката. Тя припомни, че не са закъс­нели отказите за приемането ни в Шен­ген и чакал­нята на еврозоната — всички заради коруп­ция в Бъл­гария. Ето така Борисов и правител­с­т­вото му опропас­тиха и този шанс за Бъл­гария. От граж­дани за европейско раз­витие на Бъл­гария ГЕРБ се превър­наха в пар­тията, която ни отдалечава от европейс­ката пер­с­пек­тива на страната, категорична бе Нинова.

Национал­ният съвет на БСП въз­ложи на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, на Съвета по духовна сфера, кул­тура и медии и на Комисията по идейно и прог­рамно раз­витие, анализи и прог­нози да раз­работи кон­цеп­ция за стар­тиране на телевизионен канал на БСП. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията, цитирани от БНТ. з