Лекарският съюз реши да подпише рамковия договор със здравната каса

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС) взе решение да под­пише нов рам­ков договор със здрав­ната каса, съоб­щиха от организацията. В 2018 г. БЛС успя да договори сериозно увеличение на цени в над 130 клинични пътеки в бол­нична помощ, като завишения има в почти всички пътеки по специал­ности. За първа година от десетилетие има увеличение на клинични пътеки в бол­нична помощ, както и завишени обеми, и цени на прег­леди в извън­бол­нична, категорични са от съюза. По-голямата част от клинични пътеки, по които работят и общин­с­ките бол­ници, са увеличени — пул­мология, акушер­с­тво и гинекология, раж­дания, педиат­рия, нев­рология и др. Повишение има в пътеките за рехабилитация и долекуване. В таз­годиш­ния НРД за медицин­ски дей­ности, приоритетна тежест е дадена на май­чин­с­кото и дет­с­кото здравеопаз­ване, както и на раж­данията. Значително завишени параметри са пос­тиг­нати и в извън­бол­нич­ната помощ. В пър­вич­ната е даден приоритет със завишени цени и обеми на профилак­тич­ните прег­леди за деца от 0 до 18 г.