Училища затварят врати заради снега

Училища затварят врати заради снега

В няколко общини в страната бяха преус­тановени учеб­ните занятия заради услож­нената пътна обс­тановка. До много от училищата и дет­с­ките градини дос­тъпът е зат­руд­нен.

Учениците в община Лоз­ница няма да учат до сряда включително, съобщи начал­никът на Регионал­ното управ­ление на образованието в Раз­г­рад Ангел Пет­ков. Трите дни няма да се отуч­ват, ще се прес­т­рук­турира учеб­ният материал, уточни Пет­ков. В четири училища в Русен­ска област нямаше учебни занятия, съобщи начал­никът на Регионал­ното управ­ление по образование Росица Геор­гиева. До селата Чер­вена вода, Пир­гово и Мечка не е успял да стигне училищ­ният автобус, лошо е положението и в Сваленик. В Семер­джиево пък занятията бяха намалени, заради прекъс­ване на тока. Обил­ният снеговалеж стана причина кметът на Оряхово Росен Доб­рев да издаде заповед, с която отменя учеб­ните занятия в цялата община до 1 март. Причината е изк­лючително теж­ката зимна обс­тановка нав­сякъде в общината. Най-тежко е положението в село Селановци, където няма и ток“, каза кметът на Оряхово. Заради влошената метеорологична обс­тановка бяха отменени учеб­ните занятия в осем учебни заведения на територията на две силис­т­рен­ски общини — Тут­ракан­ска и Главинишка, съоб­щиха от Регионал­ното управ­ление на образованието. В Главиница не работят и дет­с­ките градини, а в Тут­ракан има дежурни групи. От днес ще бъдат преус­тановени учеб­ните занятия и в училищата в община Дулово.

Училища в две общини в област Шумен също бяха преус­тановили учеб­ните занятия заради лошото време.

Заради навявания беше зат­руд­нено движението, затова част от учениците, които пътуваха от населените места до училище “Н. Й. Вап­царов“ в общин­с­кия цен­тър, не успяха да дой­дат. Затова учеб­ният процес се преус­тановява до сряда, съобщи кметът Нех­рибан Ахмедова.