Заемът до 67 милиона евро, не трябва да натоварва “Топлофикация-София“

Заемът до 67 милиона евро, не трябва да натоварва “Топлофикация-София“

Общин­с­ките съвет­ници от групата на БСП в СОС считаме, че интег­рираният проект за управ­ление на отпадъците в София трябва да бъде завър­шен. От финан­сова гледна точка лип­сата на инс­талация за горене на RDF гориво води до големи загуби за Столична община, смятат общинарите от левицата, цитирани от прес­цен­търа на ГС на БСП. Общата сума на година от извоз­ването до цимен­товите заводи, изгарянето и пропус­натите ползи въз­лиза на около 50 млн. лв. Също така Столична община ще трябва да връща сред­с­тва по европейс­кия проект, ако инс­талацията не бъде изг­радена, тъй като тя е третият, завър­ш­ващ етап, от интег­рирания проект. След проведени кон­сул­тации и обсъж­дания с екс­перти ние, общин­с­ките съвет­ници от БСП, сме категорични, че такава инс­талация трябва да бъде изг­радена. Считаме обаче, че мяс­тото, което е определено за това, а именно ТЕЦ “София“, не е под­ходящо. За него дори все още няма влязъл в сила ОВОС. По тази причина смятаме, че трябва да бъде преос­мис­лена идеята за място за изг­раж­дане на инс­талацията за изгаряне на RDF. Социалис­тите смятат, че тя трябва да бъде на площад­ката край село Яна, мес­т­ността “Садината“, където е изг­раден заводът за преработ­ване на битови отпадъци. Така ще бъдат сък­ратени тран­с­пор­тите раз­ходи, както и ще бъде предот­в­ратено допъл­нител­ното замър­сяване на въз­духа в София. Извоз­ването на RDF до ТЕЦ “София“ е пред­видено да става с теж­котоварни камиони, което ще зат­руд­нява и без друго натовареното движение в столицата, ще раз­бива инф­рас­т­рук­турата и ще замър­сява допъл­нително окол­ната среда. Съвет­ниците от общината от БСП пред­лагат да бъде изг­раден топ­лоп­ровод, който да свърже завода в мес­т­ността “Садината“ със същес­т­вуващата топ­лоп­реносна мрежа. По пред­варителни раз­чети това би струвало около 10 милиона. Единият вариант е да бъде произ­веж­дана топ­лоенер­гия, а другият — елек­т­рическа енер­гия, която да бъде продавана на свобод­ния пазар. От финан­сова гледна точка изг­раж­дането на топ­лоп­ровод ще бъде в пъти по-изгодно за Столична община в срав­нение с всекид­нев­ното тран­с­пор­тиране на RDF за горене в ТЕЦ “София“. Заемът до 67 милиона евро, който ще бъде изпол­з­ван за съфинан­сиране на проекта, трябва да бъде съот­несен към нивото на дълга на Столична община и по никакъв начин не трябва да натоварва “Топлофикация-София“ и рес­пек­тивно ней­ните пот­ребители.