Мащабна акция „Антикорупция” в Перник, арестуваха бивш кмет от ГЕРБ

Мащабна акция „Антикорупция” в Перник, арестуваха бивш кмет от ГЕРБ

Разследването е срещу Иван Иванов, за сключена неизгодна сделка за 1 258 260 лв.

В мащабна акция на специализираната прокуратура вчера арес­туваха бив­шия кмет на Пер­ник Иван Иванов и бив­шия зам.- кмет, Илинка Никифорова, за коруп­ция. Раз­с­лед­ването е за сключена неиз­годна сделка за 1 258 260 лв., уточ­ниха от прокуратурата. Раз­с­лед­ването е започ­нало след док­лад от Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция за извър­шена проверка на общината от 2011 до 2016 г. Според прокуратурата сдел­ката била сключена през 2014 година, когато временно изпъл­няваща длъж­ността кмет е била Илинка Никифорова от пар­тия АБВ. А реализирането на договора е осъщес­т­вено от Иван Иванов, издиг­нат за градоначал­ник от граж­дан­с­ката квота на ГЕРБ. Установено е до момента, че на 9 сеп­тем­ври 2014 г. от Община Пер­ник е било въз­ложено кризисно сметосъбиране и сметоиз­воз­ване на фирма, която получила за това 1 258 260 лв. Освен че не е бил извър­шен анализ на цените и услугите, пред­ложени от това дружес­тво, посочената сума е била изп­латена без в протоколите за приемане на свър­шената работа да е посочен район на изпъл­нение и без към тези протоколи да са приложени документи, удос­товеряващи реално извър­шените дейс­т­вия. Същев­ременно към този момент общината е превела въз­наг­раж­дение за същата дей­ност по сметосъбиране и сметоиз­воз­ване на друго дружес­тво, с което е имала дейс­т­ващ основен договор. По него е зап­латена сумата от 495 168 лв. И двете фирми са соб­с­т­веност на едно и също лице.

В момента текат обиски не само в сградата на общината, а и в жилища и офиси на фирми в Пер­ник.