В рамките на европредседателството представят шедьоври на българската живопис от ХХ век

В рам­ките на кул­тур­ната прог­рама на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз на Национален фонд „Кул­тура”, Съюзът на колек­ционерите организира изложба „Бъл­гар­с­ката живопис от пър­вата половина на ХХ век – изб­рано от час­т­ните колек­ции”. Това съоб­щиха от Съюза на колек­ционерите за ЗЕМЯ. Събитието ще се отк­рие на 1 март от 18.00 часа в излож­бената зала на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници на ул. „Шипка” 6 (етаж 1), а по-рано проек­тът ще бъде пред­с­тавен на специална прес­кон­ферен­ция. Куратор и със­тавител на каталога е Галина Декова, а негов ръководител е големият бъл­гар­ски и европейски худож­ник акад. Свет­лин Русев. В излож­бата ще бъдат включени 135 произ­ведения на 50 раз­лични автори, включени в 24 лични колек­ции. За ценителите на живописта ще бъде под­гот­вен и пуб­ликуван специален каталог на излож­бата. От Съюза на колек­ционерите под­чер­тават, че бъл­гар­с­ката живопис от пър­вата половина на ХХ век е изк­лючително стой­нос­тна и в нея се пресичат раз­лични, даже взаимоиз­к­люч­ващи се тен­ден­ции – от академична нос­тал­гич­ност до най-модерните нап­рав­ления от европейс­кия аван­гард. Запаз­вайки национал­ната си чув­с­т­вител­ност бъл­гар­с­ката живопис ражда сериозни и силни произ­ведения, които като стилис­тика и пос­тижения са съиз­мерими с най-доброто от европейс­кото изкус­тво за същия период. И това е естес­т­вено, докол­кото голяма част от бъл­гар­с­ките творци са учили, специализирали и творили в Европа. От съюза на колек­ционерите съоб­щават, че уникал­ното в тази изложба е, че много от твор­бите са слабо поз­нати, а някои ще бъдат показани за пръв път благодарение на лич­ните усилия на колек­ционери, които са успели да съх­ранят и вър­нат шедьов­рите в Бъл­гария.