Доган заръчал ДПС да се готви за поход към властта

Доган заръчал ДПС да се готви за поход към властта

На срещата на елита на ДПС почет­ният пред­седател Ахмед Доган е заявил, че, пред­вид пос­лед­ните скан­дали, пътят на ДПС към учас­тие във властта е отворен, обясни пред Би Ти Ви жур­налис­тът от Кър­джали Илхан Андай. Всички теми са били зачек­нати, с изк­лючение на новия диалог с Анкара – решено е той да бъде раз­г­ледан в по-малък фор­мат, уточни той инфор­мацията от своите източ­ници. Основ­ната тема е била скан­далът със сдел­ката с ЧЕЗ и начинът на придобиване на фир­мата от Гинка Вър­бакова. Доган е посочил, че пътят на ДПС е отворен след този скан­дал, но изрично ги е предуп­редил, че той е преувеличен, защото става дума за договор между час­тни кор­порации. Почет­ният пред­седател на движението е предуп­редил присъс­т­ващите да бъдат особено внимателни, но да имат готов­ност при по-сериозен трус, който да реф­лек­тира на правител­с­т­вото, да поемат на поход за учас­тие във властта, но не чрез предиз­вик­ване на пред­с­рочни избори, а чрез “префор­матиране“, заяви още Андай. По думите му демон­тажът на Обединените пат­риоти е старата цел. Доган заявил, макар не с тези думи, че в момента, в който има градация на скан­далите, ДПС трябва да се опита да влезе във властта като пар­т­ньор, без да бъде драз­неща за общес­т­вото, че да пов­лияе негативно на пар­т­ньора ГЕРБ, допълни той. Някои от „А отбора“ в ДПС са силно притес­нени, защото Доган ясно е показал, че не играят за интереса на отбора и ако не се поп­равят, на след­ващ етап биха получили сиг­нал, че скоро ще бъдат политически трупове. Имена самите депесари не посоч­ват“, допълни соб­с­т­веникът на сайта “24Родопи“. Влас­тимащите неп­рекъс­нато да генерират скан­дали, дори кон­ф­ликти, дори между инс­титуциите — това са тревожни неща с оглед на стабил­ността на страната, заяви след вчераш­ната среща в Сараите в Бояна лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ. Запитан за пред­с­рочни избори обаче, той отговори: “Такова нещо още не сме казали“.