Управляващите пак пречат да се отговори на неудобни въпроси

Управляващите пак пречат да се отговори на неудобни въпроси

Мнозинството не позволиха на БСП да пита за енергийната сделка и кои ”гадове” клатят кабинета

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента отх­върли пред­ложението на БСП премиерът Бойко Борисов да бъде изс­лушан за сдел­ката за ЧЕЗ. Кого ще гоните до дупка? Кои са те? Кой клати правител­с­т­вото? Кои са гадовете? Премиерът Бойко Борисов да дойде и да отговори на тези въп­роси, нас­тоя от трибуната зам.- пред­седателят на ПГ на БСП Драгомир Стой­нев. Дир.бг.

Припомни, че преди ден Борисов заяви, че някой иска да пов­тори фев­руар­с­ките събития от преди 5 години, по друг сценарий, но със същите изпъл­нители — ЧЕЗ. Целта била да излезе, че той учас­тва в зад­кулисна сделка, но този път няма да подаде оставка и ще ги раз­нищи док­рай. “Извед­нъж 3 милиона каз­ват: Гледай го тоя какво нап­рави. Това е сценарият на тези гадове. Затова ще ги гоня този път под­ред док­рай“, закани се още премиерът. След като беше отх­вър­лено искането за неговото изс­луш­ване пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева заяви, че ком­петен­т­ните инс­титуции ще бъдат изс­лушани на съв­мес­тно заседание на Комисията по енер­гетика и Комисията за кон­т­рол над служ­бите за сигур­ност. Не отива на Караян­чева да се под­чинява на мнозин­с­т­вото – какъв по-голям скан­дал от ЧЕЗ трябва да стане, за да може пар­ламен­тът да се занимава с него. Вие трябва да утвър­ж­давате доверието в бъл­гар­с­кия пар­ламент. И вие многок­ратно реагирахте, когато някой си поз­воли да оспори работата на бъл­гар­с­кия пар­ламент, комен­тира Желю Бой­чев от БСП. Той под­черта, че е очак­вал лично от нея да под­к­репи искането за изс­луш­ване на премиера. По тази тема днес има съв­мес­тно заседание на комисиите по енер­гетика и за кон­т­рол над СРС, реп­ликира пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ. Какво трябва да се случи в дър­жавата, кой по-голям скан­дал трябва да избухне, за да може бъл­гар­с­кият пар­ламент да се занимава с него. Какво да нап­равим, за да дойде тук Бойко Борисов и да отговори поемала ли е ангажимент бъл­гар­с­ката дър­жава за сдел­ката с ЧЕЗ, нас­тоя обаче Бой­чев.

От левицата нарекоха “подиг­равка“ документа за сдел­ката за продаж­бата на ЧЕЗ, който вчера беше депозирана в сек­рет­ното деловод­с­тво на пар­ламента. Беше ни предос­тавен един хвър­чащ лист, без под­пис и печат, с инфор­мация, която няма основание да бъде класифицирана, обясни Жельо Бой­чев. Социалис­тите нас­тояват дан­ните да бъдат раз­сек­ретени, за да могат да се изпол­з­ват на днеш­ното заседание на съв­мес­т­ната комисия по енер­гетика.

Соц­депутатът допълни и че БСП е внесла проект за решение за съз­даването на временна анкетна комисия за раз­с­лед­ване на всички обс­тоятел­с­тва и факти относно сдел­ката с ЧЕЗ.

На заседанието да бъде поканено и ръковод­с­т­вото на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие да обясни защо излъга, че няма никакво отношение към покупко-продажбата на ЧЕЗ. След като ББР стои зад купувача на ЧЕЗ, това означава че и правител­с­т­вото стои зад Гинка Вър­бакова, зак­лючи Бой­чев.