Кирил Ананиев: Ще работим като партньори, подписваме националния рамков договор

Кирил Ананиев: Ще работим като партньори, подписваме националния рамков договор

Национал­ният рам­ков договор, с който се определят цените на медицин­с­ките дей­ности за годината, ще бъде под­писан след редак­цион­ното прик­люч­ване на броя. Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев след среща на ръковод­с­т­вата на Лекар­с­кия съюз и на Зъболекар­с­кия съюз при премиера Бойко Борисов в Минис­тер­с­кия съвет обяви, че са се раз­б­рали да работят като пар­т­ньори и да си помагаме през целия период на годината в рам­ките на изпъл­нението на бюджета на Касата за 2018 г. При под­пис­ването на договора в здрав­ното минис­тер­с­тво ще бъде дадена и инфор­мация как ведом­с­т­вото пред­лага да се реши въп­росът със задъл­женията към чужди бол­ници. След срещата при Борисов от БЛС и БЗС казаха, че са обнадеж­дени и оптимисти, а премиерът бил гарант за договоренос­тите. В документа е заложено увеличение на цените на над 130 клинични пътеки, за които са отделени 150 млн. лева от бюджета на НЗОК. Договорът влиза в сила от 1 април. В пос­лед­ния ден на фев­руари изтече пос­лед­ният срок, в който тряб­ваше да бъде под­писан рам­ковият договор.