Избраха кандидата на ГЕРБ за новата комисия ”Антикорупция”

Избраха кандидата на ГЕРБ за новата комисия ”Антикорупция”

Пет извънпарламентарни партии срещу новият шеф

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента избра номинирания от ГЕРБ Пламен Геор­гиев за пред­седател на новата комисия “Антикоруп­ция“, след остри спорове с БСП. Геор­гиев и досега беше шеф на антикоруп­цион­ния орган, чието ново име след промените в закона е Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ). „За“ избирането му гласуваха 148 депутати, 66 бяха „против“, а 4 се въз­дър­жаха. За другия кан­дидат, издиг­нат от левицата — Николай Николов от Комисията за предов­ратяване и установяване на кон­ф­ликт на интереси (КПУКИ), „за“ гласуваха 79 народни пред­с­тавители, 62 „против“ и 73 „въз­дър­жал се“. Като вече изб­ран пред­седател Пламен Геор­гиев ще пред­ложи свой замес­т­ник и трима членове на комисията. Те също ще бъдат изб­рани от депутатите. Според депутатите от левицата когато това мнозин­с­тво избира ръководителя на антикоруп­цион­ния орган, управ­ляващите ще рис­куват да попад­нат в ситуация, в която избират пос­лушен човек. Пламен Геор­гиев не трябва да бъде изб­ран за пред­седател на КПКОНПИ, защото е политическа креатура, това заявиха меж­дув­ременно в позиция пет извън­пар­ламен­тарни пар­тии — ДСБ, “Да, Бъл­гария“, БЗНС, ДЕОС и “Зелените“. С неговото име се свър­з­ват без­п­рин­ципни и необос­новани решения като прокурор и ръководител на КОНПИ (досегаш­ната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущес­тво), предуп­редиха те. Ако начело на Комисията зас­тане човек — политическа проек­ция на рушителите на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност, КПКОНПИ ще се превърне в оръжие срещу неудоб­ните на властта и чадър за ней­ните приятели, се казва още в позицията на пар­тиите. Те припом­нят, че като прокурор Геор­гиев не е успял да убеди съда в наличие на прес­тъп­ление по делата за “Софийски имоти“ и срещу кмета на Кър­джали Хасан Азис. Същата беше позицията му при всички дос­татъчно сериозни данни за прес­тъп­ления на високопос­тавени лица, след­ващи от под­с­луш­ването на дирек­тора на Аген­ция “Мит­ници“ Ваньо Танов. Пламен Геор­гиев като прокурор по пос­лед­ното дело носи отговор­ност за унищожаването на записите от под­с­луш­ването и прев­ръщането им в негодно доказател­с­т­вено сред­с­тво, под­чер­таха петте политически фор­мации.