Отпуснаха 3 милиона за язовирите в община Хайредин

Нови мерки за по-добро управ­ление и кон­т­рол на язовирите обсъди правител­с­т­вото на извън­редно заседание в Минис­тер­с­кия съвет в петък заради повишаването на нивата на водоемите през пос­лед­ните дни. Правител­с­т­вото взе решение да под­помогне финан­сово най-критичната точка – община Хай­редин. Сред­с­т­вата, отпус­нати на общината ще бъдат раз­ход­вани за допъл­нителни аварийни мероп­риятия по насип­ване и закупуване на сифони и рекон­с­т­рук­ция на прелив­ника на един от язовирите. Община Хай­редин ще получи помощ от няколко ведом­с­тва. Работна група в минис­тер­с­тво на енер­гетика ще обсъди въз­с­тановяване на авариралите съоръжения. Нова дър­жавна струк­тура ще се грижи за язовирите в кризисни ситуации. Министър-председателят въз­ложи на няколко минис­три до сряда да под­гот­вят законоп­роект за изменения на няколко закона, предимно в Закона за водите, за да бъде дадена въз­мож­ност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управ­ляват язовирите, които са тяхна соб­с­т­веност. В случай, че те не могат да извър­шат това нещо, язовирите ще бъдат прех­вър­ляни в управ­ление на дър­жавата, обясни икономичес­кият минис­тър Караниколов. След приемане на законоп­роекта от МС, проек­тът ще бъде под­ложен и на общес­т­вено обсъж­дане, комен­тира Телевизия „Европа”.