Стотици бивши работници от мини „Бобов дол“ с години чакат заплатите си

Стотици бивши работници от мини „Бобов дол“ с години чакат заплатите си

Стотици бивши работ­ници от мини „Бобов дол“ с години чакат нев­зети зап­лати и обез­щетения, предуп­реди вчера Би Ти Ви. Всеки от тях има да взема между 6000 и 8000 лв., но въп­реки че са осъдили работодателя си, парите им се бавят. Някои не могат да си вземат парите от 2014 г. Пред телевизията управителят на мината обясни, че проб­лемът е заради процеса по обявяването на дружес­т­вото в несъс­тоятел­ност. Миньорите обаче обмис­лят да пред­п­риемат крайни дейс­т­вия и да обявят без­с­рочна гладна стачка пред мината. Всички са се раз­писали, че са съг­ласни да се дадат тия пари, главен счетоводител, касиер, всички са се раз­писали, за какво тогава не ги изп­лащат? Чакат да мине някакъв срок и да си ги прис­воят, подозират миньорите. Лъжат ни както си искат, просто ни разиг­рават, каз­ват те.