БСП: Създава се опасност за разпад на държавността

БСП: Създава се опасност за разпад на държавността

Социалистите припомнят, че ГЕРБ обещаваше полицай във всяко село, а сега дават охраната на населените места на частници

Още в дебатите по Закона за час­т­ната охранителна дей­ност, ние от БСП, предуп­редихме за опас­ността–   дър­жавна дей­ност да се предос­тавя в час­тни ръце.” Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Иван Иванов пред БТВ. Той добави ‚че  този закон е спорен и очаква КС да го отмени. „Това срас­т­ване между пар­тия и дър­жава сега е съчетано с опас­ност от съз­даване на „преториан­ски гвар­дии” на мес­т­ните кметове. Законът за час­т­ната охранителна дей­ност съз­дава опас­ност за раз­пад на дър­жав­ността”, категоричен бе Иванов. Той каза още, че няма как дър­жавни дей­ности, които са раз­писани в Кон­с­титуцията,  да се делегират в час­тни ръце. „Срещу този закон се изказаха работодател­ски организации от.…, защото води до сериозно изк­ривяване на общес­т­вени отношения. С него се кон­цесионира дей­ността на МВР”, категоричен бе Иван Иванов.

“Не може дър­жавата да прех­върли на кметовете да сключ­ват договори с час­тни охранителни фирми и хората да плащат, за да охраняват домовете им. Това е работа на полицията. Какво стана с обещанието за полицай във всяко село? От полицай във всяко село се стигна до час­тен охранител във всяко село, но ако народът плаща”. Това заяви на среща с жителите на община Брегово пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.  По думите й това е поред­ната сфера, от която дър­жавата абдикира и е недопус­тимо. “Национал­ната сигур­ност и сигур­ността на бъл­гарите в домовете им е дър­жавна политика”, под­черта лидерът на левицата. 

Припом­няме, че преди два дни еднов­ременно президен­тът Румен Радев и глав­ният прокурор Сотир Цацаров дадоха на Кон­с­титуцион­ния съд спор­ните тек­с­тове в закона. Дър­жав­ният глава бе категоричен, че общес­т­веният ред е цен­ност, която крепи целостта на общес­т­вото: „Дър­жавата няма право да абдикира от грижата за сигур­ността и спокойс­т­вието на хората. Въз­мож­ността тър­гов­ски дружес­тва да извър­ш­ват дейс­т­вия по охрана на урбанизирани територии, по същес­тво е отказ от страна на дър­жавата чрез ней­ните изпъл­нителни органи да осъщес­т­вява въз­ложените фун­к­ции по охрана на общес­т­вения ред“, посочва Румен Радев в обръщението си към Кон­с­титуцион­ния съд.