БСП: Настояваме да се постави въпросът за обезщетението на тракийските бежанци

БСП: Настояваме да се постави въпросът за обезщетението на тракийските бежанци

Кърджали е България, то е духовната столица на Източните Родопи, категорична е Корнелия Нинова

Изказ­ването на президент Ердоган за душев­ните граници на Тур­ция, които се прос­тират до Кър­джали, е поред­ната провокация към суверенитета и национал­ната цялост на Бъл­гария. Това е абсолютно неп­рием­ливо за нас. Кър­джали е Бъл­гария. Кър­джали е и духов­ната столица на Източ­ните Родопи“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в Кър­джали. „Обявяваме се против намесата на чужди дър­жави във вът­реш­ните дела на Бъл­гария“, под­черта тя. По ней­ните думи позицията на президента Ердоган е в раз­рез с меж­дународ­ното право и прин­ципите за доб­росъсед­с­тво. „Нас­тояваме на срещата, която се очаква да бъде на 26.03 в Бъл­гария, такава категорична позиция да бъде заявена от министър-председателя на Бъл­гария – за защита на национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на страната. Призоваваме го в ролята му на пос­ред­ник между ЕС и Тур­ция,

Борисов да мисли на първо място за народа си и национал­ния суверенитет на Бъл­гария

“, каза още Нинова. Тя нас­тоя на тази среща да се пос­тави и въп­росът за обез­щетението на тракийс­ките бежанци. „През 2008 г, по искане на нашите депутати Маруся Люб­чева и Евгени Кирилов, е приета резолюция на ЕП за уреж­дане на двус­т­ран­ните спорове, в т.ч. уреж­дане на тракийс­кия въп­рос. Очак­ваме на срещата на 26-и това да бъде пос­тавено категорично от бъл­гар­с­кото правител­с­тво“, каза лидерът на БСП.

Обединихме се върху един общ проб­лем на общините в област Кър­джали и бих искала да се обърна към всички колеги политици:

Спрете да раз­деляте народа по всички линии”, призова лидер­ката на социалис­тите.

Тя обясни, че едни пар­тии раз­делят хората по вяра и език, други– на такива, които са с ГЕРБ и против тях. „Стигна се дори до алтер­нативно чес­т­ване на национални, хрис­тиян­ски праз­ници. Такова раз­деление между народа ни е незапом­нено в смесените райони от много години”, категорична бе Нинова.  Тя заяви, че това се прави в изгода на пар­тии и с политически цели, но е убийс­т­вено за бъл­гар­с­кия народ. „Имаме дос­татъчно общи проб­леми, които ни обединяват. Регионът е затънал в бед­ност, лошо качес­тво на образование и здравеопаз­ване, липса на работа, демог­раф­ска катас­т­рофа. Това са големите теми на деня. Нека спрем с раз­делението и нека да решаваме реал­ните проб­леми на хората. Това ще помогне на всички ни и на дър­жавата”, категорична бе Кор­нелия Нинова.  

Раз­делението работи в полза на пар­тиите, но е против народа ни“, изтъкна Нинова и заяви, че реал­ното решаване, общото на проб­лемите на хората ще помогне на всички като дър­жава.

Пар­тий­ното ръковод­с­тво ще пътува в страната

За да правиш политика, винаги трябва да си близо до хората и да решаваш тех­ните проб­леми”. Това каза Вяра Емилова член на ИБ на БСП пред БНР преди днеш­ното заседание на ръковод­с­т­вото на пар­тията в Кър­джали. Тя припомни, че миналата сед­мица Изпъл­нител­ното бюро на БСП проведе заседание в  Брегово, където са поети и кон­к­ретни ангажименти към жителите на общината. „Преди това сме провеж­дали такива заседания в Стара Загора, Кюс­тен­дил и Видин. Днеш­ното заседание в Кър­джали ще се проведе по покана на облас­т­ното ръковод­с­тво на БСП” каза още Емилова. Тя добави, че тази инициатива не е случайна, защото ръковод­с­т­вото на левицата счита, че когато се взимат управ­лен­ски решения, трябва да бъде чуто мнението на бъл­гарите. „Политика не трябва да се прави в кабинетите. Политиката трябва да се прави с хората, да се пос­тавят кон­к­ретни проб­леми и да се тър­сят решения за тях. Така се случи и в Брегово, когато раз­б­рахме за проб­лема и че дър­жавата я няма– проведохме заседанието си там и вече изпъл­няваме ангажимен­тите, които поехме”, заяви Емилова.  Тя обясни, че един от тези ангажименти е  извър­ш­ването на независима проба на качес­т­вото на питей­ната вода, за да се даде реална инфор­мация за него.  

Членовете на ИБ на БСП ежесед­мично сме в районите си и не оставаме откъс­нати от проб­лемите им. Когато, обаче цялото ръковод­с­тво на пар­тията е в даден регион, могат да се взимат решения, които да пред­ложим на най-високо ниво. Резул­татът от работата по места се вижда, защото в БСП пос­тъп­ват и много нови заяв­ления за член­с­тво, защото хората виж­дат алтер­нативата у нас”, каза още Вяра Емилова.  

Top of Form