Тревожно от „Европол”: 30000 терористи бродят из Европа

Тревожно от „Европол”: 30000 терористи бродят из Европа

Около 30 000 души в Европа са потен­циално част от терорис­тични общ­ности. Това обяви в интервю за предаването „Тази сут­рин” по bTV  дирек­тора на Европол Роб Уейн­райт.

По думите му Бъл­гария и всички страни в Европа са зас­т­рашени от тероризма.

Нещата не са тол­кова ясни. Тези хора са вдъх­новени, но не са под­чинени на „Ислям­ска дър­жава”, уточни Уейн­райт.  

Основ­ните зап­лахи днес срещу Европа са много ком­п­лек­сни – има екс­п­лозия от терорис­тич­ната дей­ност през пос­лед­ните години, има кибер­зап­лахи и много групи, които наподобяват мафии в много дър­жави, комен­тира още дирек­торът на Европол.

Ние мис­лим, че доп­ринасяме за сигур­ността на нашите дър­жави, каза той. Кар­тин­ката ни показва, че радикализираните групи в много дър­жави са много активни. Ние засилихме нашия капацитет и нап­равихме по-трудна дей­ността на тези групи, заяви шефът на Европол. 

Според него за съжаление терориз­мът не е прик­лючил.

Той комен­тира атен­тата в Сарафово преди години. Това беше един от най-важните случаи в историята на тероризма, в който Европол оказа съдейс­т­вие. Успяхме да пос­тиг­нем много в раз­с­лед­ването, каза Уейн­райт.

По док­лада на Европол 800 са граж­даните от Запад­ните Бал­кани, които са се сражавали за „Ислям­ска дър­жава“. Сега трябва да се търси начин да се вър­нат в родината си и точно затова трябва да бъде осъщес­т­вен и необ­ходимият кон­т­рол – управ­лението на миг­рацион­ните потоци и кон­т­ролът на границите“, заяви Цветан Цветанов-бивш вът­решен минис­тър и нас­тоящ шеф на Комисията по сигур­ност при НС, и уточни, че това са само някои от примерите за кон­к­рет­ните сфери, в които дър­жавите от Запад­ните Бал­кани могат да дадат своя принос към общата сигур­ност на кон­тинента. „Важно е да получим пъл­ната кар­тина за със­тоянието на сът­руд­ничес­т­вото на Европол с тези дър­жави – т.е. какво работи и какво носи резул­тат, къде са предиз­викател­с­т­вата и какво пред­с­тои и в бъдеще“, каза още Цветан Цветанов.