Когато капитализмът ражда безумия

Когато капитализмът ражда безумия

След като Плов­див се сдоби с „Първи час­тен площад“, Велико Тър­ново не остана назад – има си „Първи час­тен магис­т­рален водоп­ровод“, а питей­ната вода на 100 000 бъл­гари замалко да се окаже час­тна

Час­т­ната инициатива“, този светъл лозунг на бъл­гар­с­кия преход, роди ново чудо – бар­бекю, басейн, градинки и алеи, пос­т­роени върху магис­т­рален водоп­ровод. Случаят стана пуб­лично извес­тен през пос­лед­ните дни и зас­лужава да бъде раз­казан под­робно, защото не е един­с­т­вен в Бъл­гария.

Миналата събота във Велико Тър­ново се случи авария, която остави към 100 000 души от града и окол­нос­тите без вода. Екипи на ВиК тръг­наха да дирят мяс­тото на спук­ване на тръбата. Намериха го – край село Присово. Но що да видят – аварията се оказа на ръба на мас­тит двумет­ров дувар. И добре, че се е случила на метър вън от него, защото иначе,

за да се въз­с­танови водоподаването, екипите тряб­ваше да влязат с полиция и прокурор­ско раз­рeшение.

Оказа се, че върху магис­т­рал­ния водоп­ровод е пос­т­роено имението на мес­тен биз­нес­мен. То, по данни на великотър­нов­с­ката преса и пот­вър­дено от общин­с­ката власт, е на биз­нес­мена Симеон Василев, който се занимава с печатар­с­тво. Пред­п­риемачът вдиг­нал палата преди десетина години, подавал молби за узаконяване, но мес­т­ната власт отказ­вала. Имал право на соб­с­т­веност върху сер­витута на тръбата, но нямал право на строител­с­тво. А си пос­т­роил доста неща. 

Досега не знаехме, че тръбата минава от там. Установихме го по време на аварията“

, съобщи пред вес­т­ник „Борба“ Илия Сир­мов, главен инжeнер на ВиК – Йов­ковци. Инс­титуциите каз­ват, че обек­тите ще бъдат съборени. Това можеше да стане и сега, тъй като багерът, дъл­баещ земята, за малко да удари масив­ната ограда – тол­кова близо бе аварията до знат­ното имение.

От община Велико Тър­ново заявяват, че не са знаели за масив­ното строител­с­тво, вдиг­нато върху водоп­ровода. Това е малко вероятно пред­вид факта, че биз­нес­менът е опит­вал да си го узаконява, внасял е документи. Още повече, че всяка община под­държа под­земен кадас­тър. Малко вероятно и е ВиК да не са знаели, макар трес­каво да се учуд­ват сега. Сфор­мирана е комисия, която трябва да установи всички тези работи.

Социал­ните мрежи, както винаги, са на висота.

Тоя тряб­ваше да иска наем за тръбата“, шегува се пот­ребител в елек­т­ронен форум. „Замалко водата на половин Великотър­нов­ска област да се окаже час­тна“, описва друг абсурда.

Подобен случай имаше и преди десетина години в Ловеч. Вдиг­натата върху водоп­ровод вила не бе на заможни хора. Вер­сията им бе, че в скицата на имота не е бил означен водоп­ровод, а общината отвърна, че соб­с­т­вениците е тряб­вало внимателно да извър­шат проверка има или няма тръба. Казусът бе обект на съдебно дело, но много други подобни случаи не стигат до Темида.

Най-често срещаното заг­раб­ване на общес­т­вена соб­с­т­веност

, на което никой вече не обръща внимание поради тривиал­ността му, е строител­с­тво върху тротоар – има го в почти всяко бъл­гар­ско селище.

Меж­дув­ременно добра новина долетя от Плов­див. Там, както „Барикада“ писа, си имаме „Първи час­тен площад“. Новината обаче не е свър­зана с площада, а с факта, че фан­том­ната гос­пожа Анка, която спря с обжал­вания редица инф­рас­т­рук­турни проекти в Плов­див и други градове, е претър­пяла час­тично поражение. Общината под тепетата възоб­нови процедурата за строеж на нова художес­т­вена галерия, тъй като ВАС и КЗК отказаха да уважат воп­лите на Анка.  За протокола припом­няме – Анка Ангелова е от град Антоново, овчарка, живееща в крайна бед­ност, но пък на името ѝ се водят към 50 дружес­тва.

Туй то! Час­тна инициатива от всякакъв калибър преус­пява в Бъл­гария.

Калоян Тодоров

От сайта „Барикада”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)