Д-р Ангел Кунчев: Има опасност от епидемия от морбили у нас

Д-р Ангел Кунчев: Има опасност от епидемия от морбили у нас

Групата против ваксините е много активна, предупреди главният държавен инспектор

Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев предуп­реди по Би Ти Ви вчера, че има условия за въз­ник­ване на епидемия от мор­били в Бъл­гария. Той припомни, че в Европа има нарас­т­ване на случаите в пос­лед­ните години – през 2015 г. те са били са 4000, през 20165000, 2017 г.– 15 000 случая. Най-много са били случаите в Румъния и Италия — по 5000, а по-малко са в Гър­ция, около 1000 в Сър­бия, допълни той. От своя страна проф. Тодор Кан­тар­джиев, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести, също предуп­реди по БНТ, че се раз­рас­т­ват се заболелите от мор­били в Сър­бия. Над 4000 са заразени от началото на годината, а епидемията вече е взела поне 12 жер­тви. Гнезда на мор­били има в близост до нашата граница. Инкубацион­ният период е 21 дни, но най-голямата вероят­ност да се прояви заболяването е до сед­мица, обясни той. От началото на годината у нас има единични случаи на мор­били при момиче на 17,18 години, което се е вър­нало от Гър­ция, съобщи проф.Кантарджиев. Миналата сед­мица има случай на майка и дете с мор­били, които идват от Италия с ферибот през Гър­ция, но те са стиг­нали с линейка до инфек­циозна бол­ница благодарение на медицин­с­кия екип на гранич­ния пункт. Проф.Кантарджиев припомни по БНТ, че ние сме един­с­т­вената европейска дър­жава, в която здравеопаз­ната сис­тема е успяла да лик­видира раз­п­рос­т­ранението на мор­били. Д-р Кун­чев предуп­реди, че над 90 % от всички раз­болели се при пос­лед­ната епидемия от мор­били у нас са били неимунизирани, а при останалите вак­синациите не са били завър­шени. Той увери, че Бъл­гария купува едни от най-добрите и качес­т­вени вак­сини, и че бъл­гар­с­кият кален­дар не се раз­личава от европейс­кия. В Украйна имаше диф­терия – 600 починали, Румъния — 40 починали от мор­били. Какво искате да стане у нас, попита той, като припомни още, че миналата година Фран­ция върна задъл­жител­ните вак­сини, като същото са нап­равили и Италия и Калифор­ния. Групата на антивак­синално нас­т­роените хора е много активна и много гласовита, комен­тира глав­ният дър­жавен инс­пек­тор. Успокоител­ното е, че вак­синал­ният обх­ват при децата в Бъл­гария е между 93 и 95%. В същото време обаче в раз­лични анкети голям брой родители споделят, че не биха вак­синирали децата, което според специалиста означава, че е нужна допъл­нителна инфор­мация и обяс­нения за пол­зата от вак­сините. На прак­тика 500 са децата, чиито родители са отказали вак­сини, като причините са раз­лични, комен­тира пор­талът Здраве.нет. Основ­ният проб­лем е липса на децата на адреса, на който се водят, особено през пролетта и лятото. Те се водят статис­тиките, но не са в страната, обясни още д-р Кун­чев. Дан­ните на ЕП показ­ват, че всяка година вак­синирането предот­в­ратява 2,5 млн. смър­тни случаи, а от 2008 до 2015 г. е имало 21 000 случая на предот­в­ратими с вак­сини болести.