Протести срещу визитата на Ердоган във Варна

Протести срещу визитата на Ердоган във Варна

Вчера вечерта в резиден­ция Евк­синог­рад край Варна се със­тоя срещата ЕС-Турция. Меж­дув­ременно граж­дани излязоха на протест във Варна срещу прис­тигането на Ердоган, срещу политиката на Брюк­сел в отношенията с Тур­ция и също с искане бъл­гар­с­ката страна да пов­дигне въп­роса за ком­пен­сациите на тракийс­ките бежанци.

Демон­с­т­ран­тите се съб­раха на площад „Независимост“, издигайки бъл­гар­ски знамена, проз­вучаха бъл­гар­ски песни и хим­нът на Бъл­гария. Тур­с­кият президент не трябва да бъде допус­нат у нас, той не уважава Бъл­гария и ЕС, не виж­дам защо ние трябва да му демон­с­т­рираме уважение, заяви Кос­тадин Кос­тадинов, лидер на пар­тия „Въз­раж­дане“, които са организатори на демон­с­т­рацията. Според Кос­тадинов този протест не е срещу тур­с­кия народ, а срещу управ­ляващия режим в Тур­ция. По думите му тази срещу е недопус­тима.