БСП поиска разследване на депутата от ГЕРБ Димитър Гамишев

БСП поиска разследване на депутата от ГЕРБ Димитър Гамишев

От БСП в Благоев­г­рад изразиха в дек­ларация отношението си към изнесените данни за злоупот­реби с данъци от страна на народ­ния пред­с­тавител от ГЕРБ Димитър Гамишев. Социалис­тите пишат в дек­ларацията си, че според пуб­ликациите в медиите, малко преди да бъде изб­ран за общин­ски коор­динатор на ГЕРБ Гоце Дел­чев, Гамишев прех­вър­лил фир­мата си „Гамишев – НКБЕООД на „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД. Към момента „Гамишев – НКБЕООД фигурира в списъка на големите длъж­ници на НАП, които нямат имущес­тво, върху което могат да се наложат обез­печителни мерки. Фир­мата дължи на хаз­ната 195 774 лв. и е добавена в позор­ния списък на НАП през август 2017.

Големите дъл­гове обаче са факт доста време преди това, още докато Димитър Гамишев е неин едноличен соб­с­т­веник. За нас е пълна загадка, как е осъщес­т­вено впис­ването на продаж­бата на фир­мата в Аген­цията по впис­ванията, след като тя е сред големите длъж­ници в страната, питат още социалис­тите от Благоев­г­рад. Нещо повече — твърди се, че „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД е фирма с 2 лв. капитал, регис­т­рирана в Ловеч, на ул. „Шипка“ 5А. Неин соб­с­т­веник и управител е Георги Михай­лов Геор­гиев, който е управител на 93 фирми и соб­с­т­веник на 53 дружес­тва. Дан­ните в Тър­гов­с­кия регис­тър показ­ват още, че на същия адрес в Ловеч са регис­т­рирани общо 23 фирми. Освен това, поне 10, ако не и повече от фир­мите на въп­рос­ното лице Георги Геор­гиев, са длъж­ници на НАП с големи суми. Всички тези факти категорично говорят, че Гамишев е продал фир­мата си на човек, без никакви материални въз­мож­ности, с един­с­т­вената цел да избегне плащането на данъци. БСП — Благоев­г­рад нас­тоява за незабавна проверка от страна на ком­петен­т­ните органи, които да се самосезират и да установят какви са фак­тите по този случай. Вярно ли е това, което се тиражира от медиите и ако е вярно, как е допус­нато един народен пред­с­тавител да ощетява дър­жав­ната хазна със стотици хиляди левове? Всичко това изг­лежда абсур­дно и крайно притес­нително, на фона на твър­денията на минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, който в края на миналата сед­мица призна, че бит­ката на минис­тер­с­т­вото със злоупот­ребите с ДДС е ежед­невна, завър­шва дек­ларацията на БСП — Благоев­г­рад.