Разработиха законопроект срещу джендър-идеологията в училище

Разработиха законопроект срещу джендър-идеологията в училище

Законоп­роект срещу нах­луването на джендър-идеологията в образовател­ната сис­тема чрез проекти на неп­равител­с­т­вени организации раз­работи екип на Инс­титута за модерна политика (ИМП). „Пред­лагаме промени в Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование, според които включ­ването на деца и ученици в дей­ности по проекти и инициативи на НПО може да става само след изрично пис­мено съг­ласие на тех­ните родители или нас­той­ници“, обясни д-р Борис­лав Цеков, основател на ИМП. Пред­вижда се свободата на родителите да осигуряват цен­нос­т­ното въз­питание на децата и учениците в съот­вет­с­т­вие със своите убеж­дения да бъде прибавена като един от прин­ципите на образованието в Бъл­гария. Сега в чл. 11 от закона има заб­рана за налагане на идеологиии в образовател­ната сис­тема, но не са пред­видени кон­к­ретни механизми за предот­в­ратяване нах­луването на раз­лични идеологически, в т.ч. ненаучни, док­т­рини чрез неп­равител­с­т­вения сек­тор. Свидетели сме, че децата и учениците са включ­вани в дей­ности по проекти, прог­рами и инициативи на неп­равител­с­т­вени организации. Част от тях несъм­нено са полезни. Други обаче са под­чинени на идеологически въз­г­леди, по които няма научен кон­сен­сус или са лишени от авторитетна научна аргумен­тация, а в общес­т­вото са въз­п­риемани противоречиво. Типичен пример са раз­лич­ните анкети, обучения, отк­рити уроци и раз­п­рос­т­ранение на инфор­мационни материали на неп­равител­с­т­вени организации, които пропаган­дират ненауч­ната теория, че полът се определя не от биологич­ното зачатие и генетич­ния код на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоиден­тификация. Целта на законоп­роекта на ИМП е да въведе гаран­ции за родител­ски кон­т­рол относно раз­п­рос­т­раняваните в учеб­ните заведения идеологически док­т­рини, а не да се раз­чита само на прецен­ката на дър­жав­ните чинов­ници от сис­темата на образованието.