МВнР на Русия: Лондон пренебрегна нормите на международното право

Държим да получим доказателства, че не става дума за евентуална причастност на британските специални служби по случая „Скрипал“

Във връзка с многоб­ройни запит­вания от бъл­гар­ски медии относ­нопозицията на Русия по така нареченото “дело на Скрипал“, от Посол­с­т­вото на Русия изп­ратиха правод на текст на изяв­ление на Минис­тер­с­т­вото на въш­ните работи на Русия. В него се казва:

Британ­с­ките власти сис­тематично демон­с­т­рират нес­пособ­ността да осигурят безопас­ността на рус­ките граж­дани на своята територия. Въпиющи примери на това, в час­т­ност, са отравяне на бив­шия сът­руд­ник на Федерал­ната служба за сигур­ност на Русия А. Лит­виненко, смърт при неизяс­нени обс­тоятел­с­тва на рус­ките биз­нес­мени Б.Патаркацишвили и А. Перепелич­ний, таин­с­т­вено «самоубийс­тво» на Б.Березовский и удавяне на неговия делови пар­т­ньор Н.Глушков и, най-накрая, посягане на живот и здраве на С. Скрипал и Ю. Скрипал.

В пос­лед­ния случай Лон­дон пренеб­регна всички норми на меж­дународ­ното право, етиката и здравия смисъл. Без да предос­тавя как­вито и да било доказател­с­тва и дори не пред­лагайки никаква кон­к­ретна кар­тина на случилото се, Лон­дон обвини Русия в отравяне на соб­с­т­вените граж­дани, започна да изпол­зва наз­вание на химичес­кото вещес­тво, което никога не се е изпол­з­вало при нас, раз­гърна мащабна политическа и медийна кам­пания. Инс­пирирано бе безос­нователно екс­пул­сиране на рус­ките дип­ломати от редица страни и пред­с­тавител­с­тва към меж­дународ­ните организации, беше обявен ком­п­лекс от други сан­к­ционни мерки. Нашите законни изис­к­вания да ни предос­тавят образци от приложеното вещес­тво бяха игнорирани.

След­с­т­веният комитет на Рус­ката Федерация на 16 март т.г. въз­буди наказателно дело във връзка с опита за предумиш­лено убийс­тво на граж­данка на Рус­ката Федерация Ю.Скрипал и под­готви съот­ветно запит­ване до британ­с­ката страна. Очак­ваме от Лон­дон кон­к­ретно взаимодейс­т­вие в рам­ките на воденото от нашите органи на реда раз­с­лед­ване.

Дър­жането на британ­с­ките власти предиз­виква много въп­роси. Населението на самата Великоб­ритания се държи в неведение относно ключовите моменти на този инцидент, обявен за сериозна зап­лаха, не се знае общият брой пос­т­радали. Премъл­чава се и инфор­мация за дей­ността на намиращата се недалеч от Сол­с­бъри сек­ретна лаборатория в Пор­тън Даун, където, както всички знаят, се провеж­даха работи по съз­даване на химически оръжия.

Скрива се инфор­мация за проведените от този цен­тър заедно с британ­с­ките военни годишни учения «Ток­сична кама» в навечерието на отравяне на Скрипал, в рам­ките на които се тренираха тех­ники на бор­бата с химичес­кото и биологичес­кото заразяване.

По цял свят с усилията на Лон­дон се раз­г­ръща кам­пания по фор­миране на презум­п­ция на вината на Русия. Върви съз­нателна, пред­намерена ескалация на кон­ф­рон­тацията, демон­с­т­риране на сила близо до рус­ките граници. Очевидна е линията на противопос­тавяне на политико-дипломатическото взаимодейс­т­вие, което би могло да доп­ринесе за обек­тивно и всес­т­ранно раз­г­леж­дане на инцидента в Сол­с­бъри.

Анализът на всички обс­тоятел­с­тва свидетел­с­тва за незаин­тересуваността на британ­с­ките власти да се изяс­нят истин­с­ките мотиви и да се установят изпъл­нителите на прес­тъп­лението в Сол­с­бъри и ни кара да мис­лим за евен­туална причас­т­ност към него на британ­с­ките специални служби. Ако рус­ката страна не получи убедителни доказател­с­тва на обрат­ното, ще смятаме, че става дума за опит за убийс­тво на нашите съг­раж­дани в резул­тат на най-голямата политическа провокация. Под­чер­таваме, че доказател­с­т­вата в този случай дължи тъкмо британ­с­ката страна“, се казва в документа на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво.