Нинова: ГЕРБ създава робство в XXI век, БСП ще освободи българите от страха

Нинова: ГЕРБ създава робство в XXI век, БСП ще освободи българите от страха

Днес десетки хора дой­доха при нас и споделиха, че ако не си от ГЕРБ — не те взимат на работа. Във всички дър­жавни служби се наз­начава по пар­тиен приз­нак. Хората ми каз­ват: „Не ги харес­ваме, но ни е страх да го кажем, защото ще пос­лед­ват реп­ресии към нас, към близ­ките ни, към децата ни“. Това е съв­ременно роб­с­тво в модерна дър­жава, в XXI век. БСП не иска това за Бъл­гария и за децата ни. Ще ви освободим от страха. Не губете вяра, че животът ви може да бъде раз­личен“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред повече от 500 души в Младеж­кия дом в Пазар­джик.

Дър­жав­ното и общин­с­кото здравеопаз­ване е наш приоритет. Под­гот­вяме цялос­тен нов модел на здрав­ната сис­тема. Доходите, пен­сиите също са наш приоритет. Трябва обаче в Бъл­гария да има малък и среден биз­нес и произ­вод­с­тво, а не 10 големи фирми да взимат всички общес­т­вени поръчки”, категорична бе тя. По думите й хората вече искат промяната да се случи и всеки ден има протести. „БСП показа, че сме опозицията на това управ­ление. Няма друга. Сега ще покажем, че сме и алтер­натива на това управ­ление. Свик­ваме най-голямото национално съвещание в края на май, на което ще заявим визията на БСП за бъдещето на Бъл­гария“, заяви Кор­нелия Нинова. Тя посочи, че левицата извежда на преден план ролята на дър­жавата и дър­жав­ността в раз­лични сек­тори. „Нес­лучайно нас­тояваме дър­жавата да изкупи ЧЕЗ, защото това е стратегически сек­тор от национал­ната ни сигур­ност. Сдел­ката е пример за паралел­ната дър­жава и зад­кулисие. Нали не мис­лите, че Гинка от Пазар­джик е истин­с­кият купувач. Зад нея над­нича Борисов”, посочи лидерът на опозицията. „Няма да идваме при вас само на избори, за да ви искаме под­к­репата. Тук сме и сега, за да решаваме проб­лемите ви”, каза още Кор­нелия Нинова.