Хора с увреждания в Русе връчиха протестна нота на областния управител

Пред­с­тавителите на организации на хората с увреж­дания в Русе връчиха протес­тна нота на облас­т­ния управител Галин Григоров, съобщи БНР. Те предуп­реж­дават, че с под­гот­вените промени в екс­пер­тизите за работос­пособ­ност много от тех­ните членове ще бъдат ощетени. Преди национал­ния протест на хората с увреж­дания, който се пред­вижда да се със­тои на 11 април в София, русен­с­ките пред­с­тавители на раз­лич­ните организации се срещ­наха с облас­т­ния управител и го предуп­редиха, че ако се приемат промените в сис­темата за екс­пер­тиза на работос­пособ­ността, стотици хора в областта ще останат без доходи. Според Светос­лав Чер­нев, пред­седател на “Малки бъл­гар­ски хора“, промените не са мярка срещу фал­шивите ТЕЛК решения. Народен пред­с­тавител казва в село Хикс половината живущи са с ТЕЛК. Ами щом ги знаем, че са половината живущи с фал­шив ТЕЛК, защо не ги хванем тях, попита Чер­нев. Според Панайот Димит­ров от териториал­ната организация на сляпо-глухите проб­лемът не е в закона, а в неговото прилагане. По-рано вчера минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков увери, че промените няма де отразят на вече отпус­натите инвалидни пен­сии, припомни национал­ното радио.