Генерал Ангел Марин оглави Международна фондация „Георги Димитров”

Генерал Ангел Марин оглави Международна фондация „Георги Димитров”

На проведено вчера заседание на Управител­ния съвет на Меж­дународ­ната фон­дация „Георги Димит­ров” на мяс­тото на починалия досегашен пред­седател Чав­дар Стоименов бе изб­ран вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20022012 г. ген. о.р. Ангел Марин. Той е роден е в Батак през 1942 г. Завър­шва гим­назията в Девин през 1960 г. и 5-годишния курс по специал­ност „Земна артилерия“ в тогаваш­ното Висше военно артилерийско училище в Шумен (сега: факул­тет на Национал­ния военен универ­ситет „Васил Лев­ски“), като придобива висше граж­дан­ско образование с квалификация „инженер по радиоелек­т­ронна тех­ника“ (1965). По-късно завър­шва със златен медал 4-годишния курс на Воен­ната артилерийска академия в Ленин­г­рад, СССР (1978).

От 1965 г. служи в Ракет­ните войски на Бъл­гар­с­ката армия (БА), като преминава през всички длъж­ности. От 1990 г. е коман­д­ващ на Ракет­ните войски и артилерията на Сухопът­ните войски на БА до увол­нението му (1998), поради несъг­ласие с начина на провеж­дане на воен­ната реформа. През 1991 г. му е прис­воено воен­ното звание генерал-майор. Той е един­с­т­веният вицеп­резидент на Репуб­ликата, избиран два пос­ледователни ман­дата.

Екипът на Фон­дация „Георги Димит­ров” почете паметта на Чав­дар Стоименов.