Честито! Стоимен Кръстев на 90 години

Управител­ният съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз от все сърце чес­тити 90-я рож­ден ден на другаря СТОИМЕН ЙОР­ДАНОВ КРЪС­ТЕВ. Роден на 30 март 1928 г. в село Вис­кяр, община Пер­ник, в семейс­тво на активни учас­т­ници в антифашис­т­ката Съп­ротива — баща, две сес­три и трима братя. Стоимен Кръс­тев е бил ятак и член на бойна група. Учас­т­ник в бригадир­с­кото движение на жп линията “Пер­ник — Волуяк“ и “Самуил — Силис­тра“. Завър­шва ВНВУ “В. Лев­ски“ и до пен­сионирането си работи като коман­дир в раз­лични поделения на БНА. Един от съз­дателите на БАС в област Плевен, дъл­гогодишен пред­седател на ОблС на БАС и член на УС на БАС. Понас­тоящем е почетен пред­седател на ОблС на БАС. Член на РМС от март 1944 г. и на БКП от 1949 г. Др. Стоимен Кръс­тев е ръководител с голямо чув­с­тво за отговор­ност с висок морал, неиз­тощима енер­гия и верен борец на антифашис­т­ката и социалис­тичес­ката идея.

Чес­тит праз­ник, др. КРЪС­ТЕВ!

Желаем ти здраве и дъл­голетие!

СИМЕОН ИГНАТОВ, Пред­седател на БАС