Държавата нямала намерение да участва в сделката за „ЧЕЗ България”

Финансовият министър Владислав Горанов обяви поредния обрат в намеренията на правителството и предупреди депутатите да коментират внимателно

Бъл­гар­с­ката дър­жава няма намерение да учас­тва — час­тично или изцяло, в придобиването на активите на CEZ Group в Бъл­гария, заяви финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов пред депутатите от времен­ната комисия, която анализира сдел­ката за „ЧЕЗ Бъл­гария”. Той беше категоричен, че дър­жавата имала дос­татъчно механизми — законодателни и регулаторни, и не е необ­ходимо учас­тие в тази сделка.

Не смятаме, че това е методът за защита на интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани, каза още той по повод заяв­ките правени досега, че правител­с­т­вото има желание да купи дял или цялата ком­пания на Гинка Вър­бакова — “Инер­ком Бъл­гария“. Горанов уточни, че неговата позиция е съг­ласувана с премиера Борисов. Той припомни, че преди месец е имало среща между Бойко Борисов, вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев и финан­совият минис­тър със соб­с­т­веника на “Инер­ком“ и тогава беше изразено желанието на правител­с­т­вото да купи кон­т­ролен дял във фир­мата.

Тогава Гинка Вър­бакова замина за Прага, за да инфор­мира CEZ Group за тази заявка и започ­наха анализи дали този ход е прием­лив за чеш­ката страна, припомни Инвестор.бг. Вър­бакова не е получавала правомощия да пред­с­тав­лява дър­жавата в тези преговори, а само да изрази желанието за учас­тие в сдел­ката, уточни Горанов. Необ­ходимостта за воденето на този раз­говор е изис­к­ването в пред­варител­ния договор акционер­ната струк­тура на купувача да не бъде променяна за срок от пет години. Все още няма отговор на това запит­ване, съобщи още минис­търът и допълни, че и самата сделка все още е хипотеза, защото нямало прех­вър­ляне на акциите. Той посочи, че желанието за учас­тие в сдел­ката е било продик­тувано от общес­т­вените реак­ции и “претен­циите на определени пар­тии“.

Горанов отказа да комен­тира пос­тиг­натата цена за продаж­бата на „ЧЕЗ Бъл­гария”, защото тя е сфор­мирана на базата на преговори между две час­тни ком­пании. Финан­совият минис­тър заяви, че няма инфор­мация за покана от чеш­ката ком­пания дър­жавата да изкупи обратно акциите в „ЧЕЗ Бъл­гария”. Горанов предуп­реди депутатите да комен­тират внимателно сдел­ката, за да не бъде обвинена дър­жавата в намеса в час­тни отношения.