Министър Валентин Радев: Имало данни за бягството на единия още през миналата година

Министър Валентин Радев: Имало данни за бягството на единия още през миналата година

Още миналата година дър­жавата е имала оперативна инфор­мация за под­гот­вяно бяг­с­тво от Владимир Стефанов от Цен­т­рал­ния софийски зат­вор, обяви в пленар­ната зала минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев. Полицията часове след бяг­с­т­вото обяви за издир­ване Колев и Стефанов и призова хората за съдейс­т­вие. Столич­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи призова хората, които раз­полагат с допъл­нителна инфор­мация за издир­ваните, да сиг­нализират при гаран­тирана аноним­ност на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. От дирек­цията предуп­реж­дават хората да сиг­нализират вед­нага, в случай че забележат двамата мъже. По данни на полицията те са агресивни, въз­можно е да са въоръжени и да окажат съп­ротива. Глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов предуп­реди хората по никакъв начин да не тър­сят физически кон­такт с избягалите зат­вор­ници.

Зат­вор­ници, призоваха от прес­цен­търа на МВР. Трябва да ви инфор­мирам, че за под­готовка за бяг­с­тво на лицето Владимир Пелов Стефанов имахме оперативна инфор­мация още миналата година лятото, която е дадена още тогава и на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието, и на ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАИН­ТЕРЕСОВАНИ ОТ ТОВА. Взети са необ­ходимите мерки по това, но за жалост се случи така, че той избяга от зат­вора, заяви Радев.