Бягство от Софийския затвор: Двама се измъкнаха след нападение над надзиратели

Бягство от Софийския затвор: Двама се измъкнаха след нападение над надзиратели

Рецидивистите ги заплашили с огнестрелно оръжие и нож

Двама мъже, осъдени за убийс­тва, успяха да се избягат от Цен­т­рал­ния софийски зат­вор вчера. Те са били въоръжени и са напад­нали над­зирателите. Бяг­с­т­вото е извър­шено от цен­т­рал­ния вход пос­ред бял ден в 15:45 ч. От прокуратурата съоб­щиха, че избягалите са рецидивис­тът Радос­лав Ангелов Колев, осъден на 26 години за убийс­тво, и Владимир Пелов Стефанов, също рецидивист, осъден на 30 години за грабеж, отв­личане и опит за убийс­тво на двама служители на МВР. Двамата, въоръжени с нож и пис­толет, са стиг­нали дежур­ния на втори пост. След зап­лаха стиг­нали до бариерата и стреляли срещу дежур­ния над­зирател в кабин­ката. Свидетел на случилото се става чис­тач­ката на зат­вора, която тръгва след двамата бегълци. По нейна инфор­мация двамата са били чакани в черна кола от тежко въоръжени други двама мъже. На мяс­тото се прави оглед. Заради оживената улица над­зирателите не са стреляли, обяс­ниха от Минис­тер­с­т­вото на правосъдието. За бяг­с­т­вото на зат­вор­ниците е образувано досъдебно произ­вод­с­тво, като пред­мет на проверка са и дейс­т­вията на охранител­ния със­тав в зат­вора. На място в зат­вора са изп­ратени двама прокурори от СГП, като дейс­т­вията по раз­с­лед­ването се извър­ш­ват от СДВР. Коор­динират се дейс­т­вия с МВР за издир­ване на бегъл­ците, допъл­ват от прокуратурата. Владимир Пелов е автор на един от най-знаковите обири у нас. В края на август 2011 г. Пелов заедно със своя бивш съкилий­ник грабят 1 кг. злато от ателие в Ботев­г­рад. Стрелят по охранители и полицаи и отв­личат цяло семейс­тво с автомобил. Месеци преди това Пелов успя да излъже сис­темата, да стане студент, а след това да излезе пред­с­рочно от зат­вора. След дълго издир­ване Пелов е задър­жан за грабежа и оставен под домашен арест. През 2016 г. обаче получи ново обвинение – за убийс­т­вото на братята Цветан и Марко Пет­рови в Ботев­г­рад. Вторият избягал зат­вор­ник е Радос­лав Колев, осъден за жес­токо убийс­тво на данъчен служител. Всички съкилий­ници на бегъл­ците и дежур­ните на смяна се раз­пит­ват. Огледите в зат­вора са прик­лючили, а по случая е образувано досъдебно произ­вод­с­тво. Май­ката и синът на Владимир Пелов бяха извикани в район­ното полицейско управ­ление в Ботев­г­рад.