Тихомир Безлов: Затворите са се превърнали в свят със собствени правила

Тихомир Безлов: Затворите са се превърнали в свят със собствени правила

Това, което се случи вчера, е огромен и изк­лючително тежък инцидент. Бяг­с­тво от най-охранявания зат­вор и то на тол­кова тежко осъдени е уникален инцидент, вероятно един от най-тежките в страната, заяви по БНТ Тихомир Без­лов от Цен­тър за изс­лед­ване на демок­рацията. Екс­пер­тът заяви, че бяг­с­т­вото от зат­вора на такива тежки криминални прес­тъп­ници може да се превърне в много изкушаващо усилие със сериозни пос­ледици за общес­т­вото, криещо социални и политически рис­кове. Има много плас­тове на проб­лема зат­вори. Голямата тема е, че зат­ворите са се превър­нали в раз­личен от нашия свят, но в който има соб­с­т­вени правила. Свят, с който ние се съоб­разяваме — дър­жава, инс­титуции, общес­тво. Зат­ворът си има соб­с­т­вен ред, който го определят вът­реш­ните йерар­хии в зат­вора, прес­тъп­ниците, които са си нап­равили йерар­хия. Там си има кметове. Ако попад­нете там, вът­реш­ният свят ще ви накара повече да се съоб­разявате, откол­кото самите над­зиратели. За да живее нор­мално един зат­вор­ник, сигурно месеч­ният раз­ходът е по-голям, откол­кото да си наеме апар­тамент в София”, предуп­реди Тихомир Без­лов. Според него зат­ворите са изк­лючително недофинан­сирани и остарели.