Посланик Бойко Коцев ще ни представлява в Международната банка за икономическо сътрудничество

Правител­с­т­вото одобри вчера кан­дидатурата на Бойко Коцев за член на УС на Меж­дународ­ната банка за икономическо сът­руд­ничес­тво (МБИС) с ман­дат до пет години. Седалището на бан­ката е в Мос­ква. Той ще учас­тва в оператив­ната дей­ност и управ­лението на бан­ката и ще отс­тоява финансово-икономическите интереси на страната ни.

Бойко Коцев е син на леген­дар­ния бъл­гар­ски разуз­навач ген. Васил Коцев. Завър­шил е прес­тиж­ния Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут по меж­дународни отношения през 1980 г., по-късно на два пъти специализира в Лон­дон. Работил е дълги години в МВнР. Коцев е и зам.-министър на вът­реш­ните работи в правител­с­т­вата на НДСВ и на Трой­ната коалиция. Има решаващ принос в преговорите за член­с­т­вото в ЕС и в НАТО в областта на вът­реш­ната сигур­ност. Наг­раден е с Вър­ховен офицер на Ордена за зас­луги към Френ­с­ката репуб­лика, Вър­ховен офицер на Ордена на Леополд Втори на Крал­с­тво Бел­гия, Вър­ховен офицер на Ордена за зас­луги на Крал­с­тво Нор­вегия. От 2007 г. до днес е пос­ледователно пос­ланик при Европейс­кия съюз и в Рус­ката федерация.

Меж­дународ­ната банка за икономическо сът­руд­ничес­тво е основана през 1963 г. в Мос­ква. Тя е в процес на тран­с­фор­мация за прев­ръщането й в модерна меж­дународна банка за раз­витие. Бан­ката обръща особено внимание на проекти в сек­тори, които генерират рас­теж и са приоритетни за раз­витието на икономиките на страните членки – Бъл­гария, Виет­нам, Полша, Мон­голия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. В стратегията й за Бъл­гария приоритет е кредитирането в сферата на промиш­леността, сел­с­кото стопан­с­тво, тър­говията, тран­с­порта и бан­ковия сек­тор. Припом­няме, че нов пос­ланик в Мос­ква ще е дип­ломатът от кариерата и досегашен сек­ретар по вън­шна политика на президента Радев Атанас Кръс­тин.