Юристи: Искането за екстрадиция на Желяз Андреев е недопустимо

Юристи: Искането за екстрадиция на Желяз Андреев е недопустимо

Ако институциите не действат бързо, несправедливо обвиненият млад българин може да се окаже в американски затвор с непосилна гаранция

Редица инс­титуции са знаели за казуса с Желяз Анд­реев, който американ­с­кото правосъдие издирва по меко казано абсур­дно обвинение, но не са нап­равили нищо, защото все още от САЩ е нямало искане за екс­т­радиция, съобщи бТВ вчера.

Съдът в Доб­рич пусна Анд­реев с мярка „Под­писка”, след като прокурори в Маями поис­каха да бъде съден в САЩ за сделки със Сирия на фир­мата, в която е работил. Желяз Анд­реев е бил служител в кол цен­тър на много ниско ниво и не е имал никакви ръководни фун­к­ции.

Моите задъл­жения се свеж­даха до това да се свър­з­вам с клиенти по телефона. Връз­ката се осъщес­т­вяваше по телефон и имейл, аз тряб­ваше да им изп­ращам оферти с нашите цени, които те евен­туално да одоб­рят и да ни изп­ратят обратно документ за покупка. Ние продавахме на много ком­пании, но в нито един момент не сме се замис­ляли, че продаваме на дър­жава под ембарго, не сме били инфор­мирани”, раз­каза той в ефира на бТВ.

Анд­реев под­черта, че само и един­с­т­вено е изп­ращал вече под­гот­вени от други хора документи и никога не е изгот­вял нищо.

Той беше категоричен: „Аз и останалите бъл­гари сме в тази ситуация заради без­хаберието на соб­с­т­вениците на ком­панията, защото това, което те тър­сят, е евтина работна ръка в Източна Европа”. Той заподозря и че работодателите му са сключили сделка с прокуратурата, защото при 4050 години зат­вор в обвинител­ния акт са получили по най-много две години за същите продажби на части за Сирия. Припом­няме, че Анд­реев го грозят 20 години зат­вор.

Приятел­ката му Милена Здрав­кова, която е работила на същата позиция, раз­каза, че условията във фир­мата са били лоши – със сериозен стрес за новите служители. И двамата бяха категорични, че никой от начал­ниците не е пос­тавял въп­роса за ембар­говите страни и стоки.

Въп­реки това още от миналата година името на Желяз е в списък на лица, обвинени в незаконни сделки със Сирия. „Миналата година ние потър­сихме Вън­шно минис­тер­с­тво, президен­т­с­т­вото и омбуд­с­мана. Отговориха ни, че докато няма искане за екс­т­радиция на бъл­гар­ски граж­данин, нямат какво да нап­равят – е, вече има”, посочи той.

Милена призова инс­титуциите за бърза реак­ция, защото до края на законовия едномесечен срок приятелят й може да се окаже в американ­ски зат­вор с непосилна гаран­ция. Така, с вина или не, може да се наложи да остане зад решет­ките до края на процеса.

Доб­рич­ките полицаи, по все още нез­найни причини, решили да под­мамят Желяз в полицейс­кото управ­ление и преди прибирането му за Велик­ден казали на майка му, че го тър­сят като свидетел на пътно произ­шес­т­вие. Вместо това, обаче, ней­ният приятел се оказал в ареста, при това за 48 часа без адвокат. Мотивът – праз­ниците. Според специалиста по меж­дународно час­тно право адвокат Ивайло Дер­мен­джиев това е недопус­тимо, но не по-малко недопус­тимо е и самото искане за екс­т­радиция.

Желяз и Милена комен­тираха протес­тите в негова защита в Доб­рич, София , но и в Лон­дон: „Тези протести не са само в моя под­к­репа, те са в защита на всеки млад бъл­гарин, който работи във фирма, която е аут­сор­с­нала своята дей­ност в Бъл­гария – може да бъде ваш приятел, вашето дете”, каза той, цитиран от сайта „Гласове”.

По раз­пореж­дане на премиера Бойко Борисов МВнР пред­п­риема спешни дейс­т­вия за изяс­няване на всички обс­тоятел­с­тва около случая с бъл­гар­с­кия граж­данин Желяз Анд­реев. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. 

По указания на минис­тър Екатерина Захариева зам.-министър Юрий Щерк покани на среща американ­с­кия пос­ланик в София, Ерик Рубин, а бъл­гар­с­кият пос­ланик във Вашин­г­тон Тихомир Стой­чев поиска спешно да бъде приет от замес­т­ник помощ­ник дър­жав­ния сек­ретар за Европа Матю Пал­мър за изяс­няване на исканията на американ­с­ката страна.