Корнелия Нинова: Ако лявото прави компромис с дясното – се обезличава

Корнелия Нинова: Ако лявото прави компромис с дясното – се обезличава

В ЕС расте пропастта между елитите и народите, да си истин­ски европеец означава да критикуваш дяс­ното статукво, заяви лидер­ката на БСП пред млади социалисти от цяла Европа

“Този, който критикува греш­ките на Европа, особено, когато тя се управ­лява от десни пар­тии, е повече европеец, откол­кото този, който приема тези грешки мъл­чаливо.“ Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на срещата си с лидери на младите социалисти от цяла Европа, която се проведе в София. Тя отчете, че опонен­тите на БСП са им леп­нали етикет, че са антиев­ропейска пар­тия. „Нап­ример, защото пос­тавих въп­роса да няма двойни стан­дарти в храните и казах– искам моят, бъл­гар­с­кият народ, да бъде рав­нопос­тавен на другите народи, да няма двойни стан­дарти. Обвиниха ни, че това е антиев­ропейско говорене“, комен­тира Нинова. Според нея да критикуваш и да пред­лагаш алтер­натива– означава, че тър­сиш раз­витие. Тя посочи, че БСП иска единна и силна Европа, както и равни въз­мож­ности за европейс­ките граж­дани. 

 “Когато народът ни реши, че бъл­гар­с­ките социалисти трябва да управ­ляват страната, политиките за младите хора ще бъдат факт.“ Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на срещата си с младежи от цяла Европа в София. „Ще бъдем по-силни, ако заедно се обединяваме и прилагаме такива политики и пред­ложения във всички дър­жави в Европа. За целта– трябва да ангажираме младите хора в такава политика. В Бъл­гария много от младите не се интересуват от политика. Нап­равихме едно проуч­ване– защо това е така. Най-много от тях ни отговориха, че никой не ги пита“, комен­тира Нинова. Тя посочи, че не споделя мнението, че миг­ран­тите ще решат демог­раф­с­ките проб­леми. „Каз­вам го, защото за нас и за много от вашите дър­жави, демог­раф­с­ката катас­т­рофа е проб­лем. Бих искала, чрез въп­роса за демог­рафията, да премина към младеж­ките политики, защото един от начините за решаване на този проб­лем е

политика към младите, към семейс­т­вата, към децата

, комен­тира Нинова. Тя под­черта, че в Бъл­гария правител­с­т­вото не води политика за младите семейс­тва. „Това, което ние пред­лагаме, като законодател­с­тво и като политики, се отх­върля без сериозни аргументи. Нап­ример– семейно подоходно облагане с облек­чаване на данъци за млади семейс­тва с две и три деца – да плащат по-малко данъци“, допълни Нинова. Тя посочи, че друг проб­лем, който трябва да се решава, е коруп­цията. „За съжаление,  ние сме на пър­вите места по коруп­ция и чув­с­т­вото за нес­п­равед­ливост у хората е още един голям проб­лем за политиците“, допълни Нинова. Тя посочи, че всяка дър­жава решава този проб­лем със соб­с­т­вени сред­с­тва и законодател­с­тво, но има и тран­с­г­ранични прес­тъп­ления. „Надяваме се общата европейска прокуратура да ги решава“, комен­тира Нинова. 

“Важно е

левите пар­тии в Европа да се вър­нат на прин­цип­ните си позиции, да водят спор с опонен­тите си

, а не да влизат в съг­лашател­с­тво с тях.“ Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова по време на срещата си с лидери на младите социалисти от цяла Европа, която се провежда в София. Нинова посочи, че младите лидери са съб­рани в едни нап­рег­нати времена, защото те ще трябва да определят пътя на Европа. „Би тряб­вало и много отк­ровено да си говорим за проб­лемите в Европа, за да можем да намерим и решението им. Къде виж­даме ние някои проб­леми? Нап­ример– в раз­личията в стан­дарта на живот между отдел­ните дър­жави – членки. Сигурно знаете, че сред­ната работна зап­лата в Бъл­гария и тази в Гер­мания и Фран­ция е много раз­лична. Рав­нището на здравеопаз­ването също е такъв пример. Някои десни европейски лидери потър­сиха решение– като пред­ложиха Европа да се раз­вива на няколко скорости. Ние смятаме, че това не е правилно и ще увеличи проб­лемите и раз­личията. Смятаме, че правил­ният отговор е задъл­бочаване на кохезията и на кохезион­ната политика, и политиката за раз­витие. Това е много важен въп­рос, особено след Брек­зит и пред­вид бюджета за след­ващия период на Европа. Затова и в приоритетите на пред­седател­с­т­вото на Бъл­гария на Съвета на ЕС кохезията е изк­лючително важен приоритет, в политиката на БСП също“, комен­тира лидерът на БСП пред младите лидери на Европа. “Проб­лем е, че политичес­ките елити са се откъс­нали от народите си. Расте пропастта между политичес­ките елити и хората.

Вместо решаване на реални проб­леми, имаме увеличение на бюрок­рацията и на чинов­ничес­т­вото.

Вместо решаване на реални проб­леми, имаме тър­сене на лични облаги и политическа кариера. Смятам, че един от въп­росите, които отб­лъс­к­ват хората от нас, политиците от традицион­ните пар­тии, са големите коалиции между ляво и дясно“, заяви Нинова. „Смятам, че това сливане между ляво и дясно обез­личава пар­тиите и ражда популис­тки националис­тически пар­тии и движения. В Бъл­гария на нас ни пред­лагаха да учас­т­ваме в такава коалиция, но ние отказахме по прин­ципни причини“, заяви лидерът на БСП. Тя посочи, че ако е имало коалиция с ГЕРБ, БСП е нямало да може да изпълни политиките за хората.

“Кон­ф­лик­тът в Близ­кия изток  не може да бъде решен с военни сред­с­тва.

Изпол­з­ването на военна сила само задъл­бочава проб­лемите, а не ги решава.

Упот­ребата на химическо оръжие е недопус­тимо, но такава упот­реба в Сирия трябва да бъде установена от независимо раз­с­лед­ване на ООН.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. Според нея военни дейс­т­вия, без сан­к­ция на ООН и влошаване на отношенията между САЩ и Русия, ни отдалечават от пос­тигането на траен мир в Близ­кия изток, което е изк­лючително важно и за региона, и за Европа, и за Бъл­гария. “Кон­ф­лик­тът може да се прек­рати само с трайно политическо решение. Мяс­тото за това е Съветът за сигур­ност на ООН, където да се свали нап­режението и чрез диалог да се намери устой­чиво решение на кризата“- смята Кор­нелия Нинова.

Срещата с младите лидери започна с едноминутно мъл­чание за жер­т­вите на теж­ката катас­т­рофа на автомагис­т­рала “Тракия“, взела 6 жер­тви.

КАРЕ:

София стана столица на младите социалисти в Европа

Президен­тът на Младите европейски социалисти (ЙЕС) Жоао Албъкърк, целият сек­ретариат на ЙЕС, млади европейски лидери и пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на МО в БСП проведоха пър­вата си работна среща на Позитано 20.

Деница Златева, зам.-председател на НС на БСП поз­д­рави европейс­ките социалисти с думите: „Щас­т­лива съм да видя тол­кова много млади хора от тол­кова раз­лични дър­жави. За мен е чест да бъдете наши гости и се рад­вам, че ръковод­с­т­вото на Младеж­кото обединение в БСП е домакин на заседание на Бюрото на Младите европейски социалисти.  Като заместник-председател на БСП искам да ви споделя, че след изборите миналата година ние имаме най-младата пар­ламен­тарна група, като почти половината са на въз­раст под 40 години. Съв­сем скоро ни пред­с­тоят мес­тни избори и съм убедена, че тен­ден­цията към под­м­ладяване на нашите пред­с­тавители във властта ще продължи. Успях да се запоз­ная с днев­ния ред на заседанието и съм впечат­лена от амбициоз­ната прог­рама и темите, които сте пред­видили. Пожелавам ви успешно заседание и пол­зот­ворни дебати.”

При огромен успех се проведе и срещата на лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова. ЗЕМЯ припомня, че тя към нас­тоящия момент е сред мал­цината успешни леви лидери в Европа, пос­тиг­нала огромна изборна победа на президен­т­с­ките избори и удвояване на броя на депутатите в национал­ния пар­ламент на фона на унизителни изборни загуби на социал­демок­ратичес­ките пар­тии в страни като Фран­ция, Гер­мания, Италия, Авс­т­рия, Холан­дия, Гър­ция, Бел­гия, Дания и много други.

Основен пред­мет на обсъж­данията, заложен в днев­ния ред, в пър­вия ден от форума е бъдещето раз­витие на Европа и мяс­тото на младите хора в нея. В дис­кусията активно учас­тие взе Вероника Делибал­това, пред­седател на МО в БСП и Николай Бериев­ски, меж­дународен сек­ретар на МО в БСП.

Друга тема от днев­ния ред на европейс­ките социалисти бе укреп­ване и подоб­ряване социал­ния стан­дарт на младите хора в Европа, което да доведе до прак­тическа промяна на тех­ния живот с кон­к­ретни младежки политики. Отбелязана бе и необ­ходимостта от увеличаване на сред­с­т­вата за Младежка гаран­ция като един от ключовите механизми за справяне с без­работицата сред младите.

Бяха очер­тани и пер­с­пек­тивите пред сът­руд­ничес­товото на ЙЕС и Младежко обединение в БСП. В бъдеще се пред­вижда съв­мес­тно реализиране на  тематични семинари, зимни универ­ситети и летни лагери.

КАРЕ:

Евродепутат от БСП призовава за повече мос­тове на реке Дунав между Бъл­гария и Румъния

Петър Курум­башев се срещна с граж­дани и пред­с­тавители на мес­т­ната власт на Силис­тра и Кълъраш

Напълно по силите на Бъл­гария и Румъния е да изг­радят не само Силис­тра – Кълъраш, а няколко моста над Дунав. Обидно е, че в Гер­мания има 34 моста на средно раз­с­тояние 5 км, а в Бъл­гария мос­товете са два на раз­с­тояние 300 км един от друг. Дори и без европейско финан­сиране, изг­раж­дането на моста Силис­тра — Кълъраш може и трябва да започне като проект на двете дър­жави. Това може да се случи, нап­ример, със съз­даването на съв­мес­тна проек­тна ком­пания, чрез която да се кан­дидат­с­тва за финан­сиране от Европейс­ката инвес­тиционна банка. Ней­ната фун­к­ция е именно такава — да финан­сира дър­жави проекти, пред­с­тав­ляващи голям пуб­личен интерес“. Това заяви в Силис­тра Петър Курум­башев, член на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент, който съв­мес­тно с БСП — Силис­тра и Граж­дан­ски съвет „За Силис­тра“ инициира среща по темата с екс­перти, жители на областта и пред­с­тавители на румън­с­ките общини Слобозия и Кълъраш. 

Хубаво е двете дър­жави да заявят ясно и как ще се раз­вива тях­ната пътна инф­рас­т­рук­тура, за да не пов­торим случилото се при изг­раж­дането на моста Видин — Калафат. От румън­ска страна инф­рас­т­рук­турата там е добра, но Бъл­гария има да свърши още доста работа по път Е79“, каза още Курумбашев.По думите му изг­раж­дането на моста ще стимулира раз­витието не само на тър­говията и туризма, но и ще се превърне в най-добрата сухопътна връзка между Русия и Тур­ция. „От друга страна, мост Силис­тра — Кълъраш ще раз­товари значително трафика Русе — Гюр­гево, където 10-километровите опашки от камиони съз­дават сериозни зат­руд­нения. Не виж­дам някой в Бъл­гария или Румъния да е въз­разил срещу необ­ходимостта от този  мост и се надявам, че в най-скоро време този проект най-накрая ще излезе от сферата на споразуменията и обещанията“, каза още Петър Курум­башев. 

По думите на кмета на община Слобозия Адриан Мочианиу е много жалко, че до момента са провеж­дани много раз­говори по темата, но за съжаление, намеренията за пос­т­рояване на мост Силис­тра — Кълъраш са останали в много начален стадий. „Пол­зите от изг­раж­дането на моста са за целия регион“, допълни Мочианиу.

КАРЕ:

Антон Кутев: Дър­жавата отсъс­тва и хората виж­дат това!

В интервю за БНТ социалис­тът припомни скан­далите с ЧЕЗ, избягалите зат­вор­ници, унизител­ното отношение на ГЕРБ към хората с увреж­дания

Дър­жавата блести с отсъс­т­вието си и хората го виж­дат.“ Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев по БНТ. Той даде примери с избягалите зат­вор­ници, с отношението на дър­жавата към ЧЕЗ. „Сега са избягалите  зат­вор­ници, преди това имаше масов убиец, избил няколко човека, както твър­деше вът­реш­ното минис­тер­с­тво, избягал зат­вор­ник в Силис­тра, който също стреля с оръжие. Тези хора имат оръжие – излиза, че тук се тър­гува масово с него. Дър­жавата я няма“, каза Кутев. По думите му същото е и с ЧЕЗ. „Някой продава ключово пред­п­риятие, от което зависи тока на 3 млн. души. Министър-председателят заявява, че не знаел. Е защо си минис­тър –пред­седател тогава, ако не знаеш?“, попита социалис­тът. Според Антон Кутев дали дър­жавата ще кон­т­ролира през дружес­т­вата или през регулатора, тя има начин за кон­т­рол. “Позицията на БСП винаги е била за дър­жавно учас­тие и кон­т­рол. Дър­жавата вече трети месец обяс­нява, че нищо не може да свърши. Ако тя не може да се намеси в такъв ключов процес, защо е дър­жава?“, попита Кутев. По думите му вече 30 години се прави опит да се изтегли дър­жавата отв­сякъде. „ Дър­жавата трябва да се върне там, където е необ­ходима. Хората вече ясно раз­бират, че тя е изтег­лена прекалено много“, категоричен бе той. 

 Хората с увреж­дания искат да знаят какъв е механиз­мът да са интег­рирани хора

 „Хората с увреж­дания искат да знаят какъв е механиз­мът дър­жавата да ги нап­рави интег­рирани хора. Те искат да знаят– дали дър­жавата ще им помогне, дали ще ги  образова, ще обс­лужи мяс­тото, на което те работят?“, каза  Антон Кутев по другата важна тема и посочи– проб­лемът е, че не е изработено качес­т­вено законодател­с­тво, а и хората с увреж­дания недовол­с­т­ват от отряз­ването на ТЕЛК-овете. По думите му тези хора живеят с 200 лв. на месец, а сега могат да останат и без тях. Кутев обясни, че с оряз­ването на ТЕЛК-овете няма да спре течът от сис­темата. „Ще се спрат парите на хората, а те после с какво ще живеят?“, попита той. Антон Кутев отбеляза, че се говори за Закон за социал­ните услуги, който стои в плана за интег­рация на хората с увреж­дания и е тряб­вало през 2016 г. да е готов. Сега е март, 2018 г., а от него няма нищо