Доклад на ЕС: Организираната престъпност и корупцията остават синоним за всяка държава от Западните Балкани

Доклад на ЕС: Организираната престъпност и корупцията остават синоним за всяка държава от Западните Балкани

Организираната прес­тъп­ност и коруп­цията остават синоним за всяка дър­жава от Запад­ните Бал­кани, се казва в документ на Брюк­сел, който ще бъде пуб­ликуван на 17 април в Страс­бург, отбелязва скоп­ско елек­т­ронно издание Локално, като се позовава на Радио „Свободна Европа“, чиято редак­ция раз­полага с копие от тек­ста. След­ващата сед­мица Еврокомисията ще обяви Пакет за раз­ширяване, който оценява ситуацията в страните, които искат да се присъединят към 28-членния блок. В документа се под­чер­тава, че проб­лемни точки в страните от региона остават онези, свър­зани с вър­ховен­с­т­вото на закона, комен­тира аген­ция КРОСС. Пуб­лич­ната админис­т­рация в страните в региона остава слаба и нап­редъкът в областта на свободата на изразяване е малък или никакъв. В тек­ста за пореден път се под­чер­тава, че двус­т­ран­ните спорове остават основни пречки в процеса на евроин­тег­рация, и в пред­ход­ния период не е пос­тиг­нато нито един резул­тат в решаването отк­рити въп­роси между съсед­ните дър­жави. Таз­годиш­ният „шам­пион“ ще бъде Албания, която ще получи препоръка за започ­ване на преговори за присъединяване, а според Радио „Свободна Европа“ Македония ще получи същата препоръка.

За Черна гора се казва, че е пос­тиг­нала много на хар­тия, но нищо на прак­тика, а за Босна и Хер­цеговина – че отново забавя процеса на реформи. Пътят на Сър­бия към ЕС продъл­жава да бъде обвър­зан от преговорите за нор­мализиране на отношенията с Косово. Във връзка с Македония, в проекта док­лада се изтъква, че за по-нататъшен нап­редък на дър­жавата решаващи фак­тори са запаз­ване и задъл­бочаване на инер­цията в процеса на спеш­ните приоритети за реформи. ЕК изразява готов­ност да под­к­репи този процес в областта на съдеб­ната власт, основ­ните права и свободи, и сигур­ността на дър­жавата.

Позовавайки се на мер­ките, пред­п­риети в областта на миг­рацията, в документа се зак­лючава, че помощта на Брюк­сел за региона е довела до отс­лаб­ване на миг­рационни вълни. В тази връзка се приз­нава ролята на Сър­бия и Македония, които в документа са определени като „доверени пар­т­ньори“ в тази област. Но ЕК смята, че има място за без­покойс­тво, когато става дума за трафик на хора и миг­ранти.