Паметникът на Георги Димитров в Перник отново е поруган

Памет­никът на Георги Димит­ров в град­с­кия парк на Пер­ник отново е поруган, сиг­нализираха от мес­т­ното ръковод­с­тво на БСП. За пореден път пос­тамен­тът му е над­рас­кан с над­писи и свас­тики. Социалис­тите призовават общин­с­ката админис­т­рация и ком­петен­т­ните органи да влязат в правомощията си и да вземат спешни мерки срещу подобни дейс­т­вия, комен­тира БНР.

Пияна шофьорка помля 11 коли в Плов­див

Водачка на БМВ е пом­ляла 11 коли в Плов­див. Инциден­тът е станал рано вчера сут­ринта, според хора от живеещи в сградата жената е била почер­пена, съобщи Plovdiv24.

Не е ясно какво е със­тоянието на пияната шофьорка. БМВ-то е смач­кано, сериозни са и щетите на останалите коли, в които се е блъс­нал автомобилът. Повечето от тях не могат вече да бъдат изпол­з­вани. Улицата е блокирана и заради катас­т­рофата, по нея не могат да влизат и излизат коли на живущите в ком­п­лекса.

Верижна катас­т­рофа с трак­тор също уби човек

Мъж е загинал, а други двама души са пос­т­радали при тежка катас­т­рофа на пътя Русе–Велико Тър­ново между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщи „Фокус“ като се позова на говорителя на Облас­тна дирек­ция на МВР в старата столица Марияна Хрис­това. Произ­шес­т­вието е станало между трак­тор и три автомобила. По пър­воначална инфор­мация е загинал водачът на единия автомобил и са пос­т­радали водач и път­ник от втори автомобил, уточни Хрис­това. От „Спешна помощ” в Пол­ски Тръм­беш съоб­щават, че тежко ранени при катас­т­рофата са двама мъже, но те са без опас­ност за живота.

14 служители на Цен­т­рал­ния софийски зат­вор са пред­ложени за наказание

Правосъд­ното минис­тер­с­тво не знае как е внесено оръжието на бег­леца Владимир Пелов, стана ясно от провер­ката по случая. 12 над­зиратели и двама от ръководителите на Цен­т­рал­ния софийски зат­вор са пред­ложени за наказание. Дали ще се стигне до увол­нения заради дръз­кото бяг­с­тво на двамата рецидивисти Владимир Пелов и Радос­лав Колев ще се раз­бере до два месеца. Над­зирателите ще продъл­жат да изпъл­няват задъл­женията си до окон­чател­ното решение дали ще бъдат наказани, тъй като не дос­тигат хора в зат­вора, комен­тира БНТ.