Валерия Велева: Страна без визия сме. Опасявам се – и без бъдеще!

Валерия Велева: Страна без визия сме. Опасявам се – и без бъдеще!

Правителството се е вторачило в европредседателството, което след три месеца свършва. А после? Никой не казва, пише журналистката в анализ за сайта „Епицентър”

КАРЕ: ЗЕМЯ пуб­ликува един емоционален, но прав­див анализ на колеж­ката Валерия Велева, главен радак­тор на сайта „Епицен­тър” под заг­лавие „СТРЕС­НЕТЕСЕБЕ!”. В него тя прави интересен паралел между раз­витието в пос­лед­ните години на Бъл­гария и Унгария. За съжаление, приведените в тек­ста факти не говорят в полза на нашата страна и нашите резул­тати. А Бъл­гария и Унгария са дър­жави със сходна по мащаби територия и население в изход­ната точка на новото ни раз­витие през 1989 година – около 100 000 квад­ратни километра и 9 000 000 население. Отделно от това нашите народи имат сходна историческа съдба и то далеч не само в годините на социализма и след това – съседи сме още в ран­ното сред­новековие, по-късно насил­с­т­вено сме били част от по-могъщи империи, но сме тър­сили и намирали пътищата към национал­ното въз­раж­дане, свободата и независимостта. Мнозина с право срав­няват нашите национални герои – Петьофи и Ботев. Бъл­гар­с­ките градинари са помог­нали за раз­витието на унгар­с­кото земеделие, а тех­ните потомци днес са уважавани граж­дани на Унгария. И двете ни страни са хрис­тиян­ски – католическа и правос­лавна, но пък сме общес­тва, в които генетично е заложена толеран­т­ността и заед­ността на мнозин­с­т­вото с големи национални мал­цин­с­тва. И двете граничим със…себе си – в съседни дър­жави на Унгария живеят унгарци, а по нашите граници – много бъл­гари. Обща е участта ни на съюз­ници на Хит­лер, а по-късно – и на дър­жави от Вар­шав­с­кия договор и СИВ. Какво нап­рави преходът ни такъв, че днес Бъл­гария да е най-бедната в ЕС, да е сателит, управ­ляван по волята на „начал­с­т­вата” във Вашин­г­тон и Брюк­сел, а Будапеща в лицето на своя премиер Вик­тор Орбан – да е лидерка в своя Вишег­рад­ски регион, да е сим­вол на съп­ротивата срещу безумията на брюк­сел­с­ката бюрок­рация и миг­рацион­ната политика на Мер­кел, но и да е източ­ник на една нова идеологическа концепция-контрапункт на блат­ното ни статукво – идеята за нелиберална демок­рация. И нак­рая – идва ли нов етап на мяс­тото на неолиберализма – лидер­ска демок­рация, в която пос­тиженията са дело на водачи-визионери като Вик­тор Орбан. На тези и други въп­роси отговаря в анализа си жур­налис­т­ката Валерия Велева.

СТРЕС­НЕТЕСЕБЕ!

Една статис­тика вгорчи поред­ния ден на обър­каното бъл­гар­ско битие. 

За 10 години Бъл­гария се е стопила с близо 450 000 души, отчете днес Еврос­тат. 

За 8 години Унгария е порас­нала с 1 милион унгарци, пох­вали се преди сед­мица Орбан. 

За 10 години смър­т­ността в Бъл­гария е нарас­нала с 14%. 

За 8 години раж­даемостта в Унгария е скочила с 45%! 

Ние угас­ваме бавно като восъчна свещ. 

Унгар­ците рас­тат бързо като гъби след дъжд. 

У нас за 28 години 900 000 бъл­гари са напус­нали страната. 

В Унгария за 8 години са раз­к­рити 800 000 нови работни места.

Ние ядем чушки от Тур­ция, домати от Гър­ция и чесън от Китай. 

Унгар­ците изнасят за Китай по 2 милиона патици и 70 000 тона месо всяка година, а на всеки 2 минути произ­веж­дат по един мер­цедес. 

Ние засаж­даме всяка пролет лалета и храсти в дуп­ките по пътищата. 

Унгария прави влак-стрела по трасето Будапеща-Белград. 

Ние се молим Гинка да не ни вдига цената на тока с 51% . 

Орбан в Унгария свали с 25 % цената на тока, газта и кон­сумативите за бита.

Ние имаме 16 милиарда вън­шен дълг само за пос­лед­ните 8 години. Унгар­ците — нито цент! 

Да изб­роявам ли още? 

У нас зат­вор­ници бягат зат­ворите, лекари — от бол­ниците и учители — от училищата. 

У нас никой не се стряска от тези стряс­кащи факти. 

А те са най-точната оценка за най-страшния провал на дър­жавата! 

Те са най-верният израз на нашето разочарование, на раз­бити илюзии и проиг­рани надежди. 

В тях са вградени хиляди съсипани човешки съдби, раз­п­лакани очи и провалени животи. 

Но в Бъл­гария никой не се стряска от това. 

Никой за нищо не е виновен. Няма Правда, няма Въз­мез­дие, няма Морал.

И няма Нап­редък!

Крад­ците си крадат, убий­ците — убиват, мут­рите ги славос­лавят.

Нямаме Път. Свободата стана слободия.

Агресията — норма.

Депутатите живеят от ман­дат за ман­дат.

Пар­тиите - от избори за избори. 

Правител­с­т­вото се е вторачило в европ­ред­седател­с­т­вото, което след три месеца свър­шва. А после? Никой не казва. 

Президен­тът влезе бързо в коловоза на нищоп­равенето. Промяната се прев­ръща в мираж. А се изтър­каля година и половина от ман­дата му. 

Минис­т­рите изг­леж­дат отчай­ващо, оплетени в гафове като патета в къл­чища — с абсур­дни обяс­нения за провалите си, с неадек­ватни дейс­т­вия и управ­лен­ски пог­роми. Тол­кова знаят, тол­кова могат. Изб­рани по лоял­ност и по квот­ност. 

Чакат Борисов да ги сръчка. Правосъд­ната — за да ѝ светне, че зат­ворите у нас са като врата у поле, вън­ш­ната — за да се зад­вижи за бъл­гарин, грозящ го зат­вор в САЩ, вът­реш­ният — да си оправи границата, социал­ният и здрав­ният — за да се справят с коруп­цията в ТЕЛК

Дър­жава на ръчно управ­ление.

Дър­жава на дуп­ките.

На бегъл­ците.

На войн­с­т­ваща пос­ред­с­т­веност и убийс­т­вено влас­толюбие.

Дър­жава без цел. С ужасяващата пер­с­пек­тива, че след няколко десетиления може да остане и без граж­дани! 

Общес­тво без посока. Което за пореден път гледа как да оцелее. 

Страна без визия. 

Опасявам се — и без бъдеще!

Ще се стресне ли някой от това? 

Ще сед­нат ли всички на една маса, за да спасят живота на Бъл­гария?