БСП за скандала „ЧЕЗ”: Управляващите излъгаха, че не знаят за сделката

БСП за скандала „ЧЕЗ”: Управляващите излъгаха, че не знаят за сделката

Информацията, предоставена от ЧЕЗ и информацията на правителството си противоречат, заяви народният представител от левицата Крум Зарков

За сдел­ката за ЧЕЗ се е знаело отдавна. Кон­сул­тант на фир­мата “Инер­ком“ е инфор­мирала още октом­ври миналата година една от бан­ките кредитори, че ще бъдат изб­рани да закупят активите на ЧЕЗ. Бан­ката се е съг­ласила да отпусне 80 млн. Всичко това раз­б­рахме благодарение работата на пар­ламен­тар­ната комисия, но има още много работа да се свърши.“ Това заяви в сут­реш­ния блок на БТВ депутатът от БСП Крум Зар­ков.

“Ще има ново заседание на комисията. На него е обещала да дойде и Гинка Вър­бакова. Имаме много въп­роси към нея, не само за това как се финан­сира тази сделка. Трябва да раз­берем и защо дър­жавата не се е интересувала от тази сделка. Като пред­с­тавител на БСП трябва да кажа, че ние винаги сме били против приватизацията на ЕРП-тата. Не сме спекулирали с нищо. Ние просто задаваме въп­роси“, каза още Зар­ков по повод тях­ното питане за цената на тока.

“Комисията за ЧЕЗ събра доста инфор­мация. Раз­бра се нап­ример, че когато правител­с­т­вото в края на фев­руари каза, че за първи път чува за тази сделка, това е било меко казано преувеличено, защото за сдел­ката се е знаело доста преди това. Още през ноем­ври миналата година кон­сул­тан­тът по сдел­ката е уведомил една от бан­ките, че те ще бъдат изб­рани за продавач и самата банка е заявила, че е готова да финан­сира тази сделка с 80 млн. евро, което беше вторият въп­рос – откъде идват парите”, комен­тира още Крум Зар­ков.

 

БСП поиска съз­даването на комисията за ЧЕЗ

, след като бе оповес­тено, че “Инер­ком“ ще е купувачът– заради общес­т­вената реак­ция на притес­нение, защото тази фирма не раз­полага нито с финан­сов, нито с екс­пер­тен потен­циал, за да управ­лява елек­т­роподаването на една трета от страната и почти половината й граж­дани”, припомни зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария”.

И продължи: “Стана ясно, че има противоречие — правител­с­т­вото през фев­руари заяви, че не знае за сдел­ката ЧЕЗ, а се оказва, че за нея се е знаело доста преди това и служ­бите за сигур­ност са следили как протича процесът.“ Зар­ков каза, че ЧЕЗ е инфор­мирала комисията как

от 2013 г. насам ком­панията е инфор­мирала всяко правител­с­тво, че иска да напусне дър­жавата

и ако тя има интерес, може да нап­рави своята оферта. Зар­ков изтъкна, че в комисията станало ясно също– как кон­сул­тан­тът на “Инер­ком“ е обявил пред една от бан­ките за кредитиране, че те ще бъдат изб­рани за купувач и бан­ката е уверила, че е готова да кредитира сдел­ката с 80 млн. евро. „Пом­ним, че премиерът ни пред­с­тави една начер­тана схема на финан­сиране. Работата на комисията показа, че на този документ не може да се вярва”, обясни Крум Зар­ков. В комисията е станало ясно също– как ЧЕЗ пот­вър­ж­дава с писмо, че са получили уверение за произ­хода на сред­с­т­вата на Инер­ком. „След като те са пред­с­тавили тази инфор­мация на чеш­ката ком­пания, да я предос­тавят и на нас утре, в комисията”, каза Зар­ков и обясни, че знаейки откъде идват парите за сдел­ката, ще знаем и къде отива елек­т­рораз­п­ределението на тази част от страната.

Дър­жавата ни си смени позицията по сдел­ката три пъти за месец и половина– от нищо не знам, до искам пъл­ния кон­т­рол, а сега е — нищо не мога да нап­равя”, припомни членът на комисията. Той бе категоричен, че БСП винаги е била за ангажирането на дър­жавата със сек­тор енер­гетика. По думите му нищо не пречи на дър­жавата, когато пред­п­риятие, ключово за национал­ната ни сигур­ност, се продава, да нап­рави въз­мож­ното– да го придобие или да кон­т­ролира придобиването.

Защо

ЧЕЗ иска 51% увеличение на цената на нощ­ната тарифа, а другите два оператора около 56%.

Нека да видим какви са мотивите за това”, комен­тира Крум Зар­ков. Той обясни също, че в комисията е имало спор с регулатора по въп­роса — какъв е смисълът да има инвес­тиционна прог­рама за 56 години нап­ред, ако всеки един момент може да се продаде фир­мата и соб­с­т­веникът да си замине? „Регулаторът трябва да се убеди, че този който купува, ще има въз­мож­ността да под­държа елек­т­роподаването, сис­темата и да изпъл­нява инвес­тицион­ната прог­рама”, каза още той

Според писмо, пред­с­тавено в Комисията за ЧЕЗ от самата ком­пания, през всички правител­с­т­вени периоди, пред­с­тавители на ком­панията са обсъж­дали с бъл­гар­с­ките власти желанието ЧЕЗ да се продава и е дадена въз­мож­ност, ако се интересува, дър­жавата да нап­рави своята оферта. Пос­тъпи и писмо от премиера Борисов, който твърди, че никога не са водени такива раз­говори. Тези противоречия са и причина БСП да пред­ложи съз­даването на Комисията за ЧЕЗ в НС.” Това заяви зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария” и член на времен­ната комисия за ЧЕЗ в НС Крум Зар­ков пред БНР. „Една бъл­гар­ска банка е дала готов­ност за кредитиране на стой­ност 80 милиона. Тя е била инфор­мирана от кон­сул­танта на фир­мата Инер­ком, че това ще бъде фир­мата, която ЧЕЗ ще избере и е поис­кано да финан­сира извес­тна стой­ност, бан­ката приема”, обясни Зар­ков. Той отбеляза заявеното от Инер­ком– че има активи за 100 млн. „Но до 300 млн. има още много пари, които трябва да се дадат за сдел­ката. Трябва да се знае обаче–

кой ще даде тези пари и ще стане реален купувач

, защото от него ще зависи токът на една трета от Бъл­гария и половината й население”, под­чета Зар­ков. Той изтъкна, че от отговорите става ясно, че сегаш­ното правител­с­тво или не е виж­дало какво става, или се е правило, че не вижда. Крум Зар­ков каза също, че във втор­ник Комисията ще изс­луша и кан­дидата за купувач. „Пред ЧЕЗ Инер­ком е пред­с­тавила дос­татъчно убедителни за чеш­ката ком­пания доказател­с­тва за произ­хода на сред­с­т­вата, с които ще я купи. Мисля, че тази инфор­мация трябва да бъде предос­тавена и на комисията, както и на цялото общес­тво” обясни Зар­ков.

Защо ЧЕЗ иска 51% увеличение на нощ­ната тарифа, както и други доста същес­т­вени увеличения? Другите два оператора искат увеличение, но в рам­ките на 56%”, попита Крум Зар­ков. Според него трябва да стане ясно– дали Инер­ком знае за увеличението, което иска ЧЕЗ, дали споделя тази ценова политика. “Въобще, какви са виж­данията на Инер­ком за ценовата политика в бъдеще, а също и за вече одоб­рената инвес­тиционна прог­рама на ЧЕЗ, е важно да се знае“, заяви също Зар­ков.