Почина журналистът Васил Пеев

На 15 април 2018 г. след продъл­жително боледуване на 70-годишна въз­раст почина жур­налис­тът Васил Пеев, пред­седател на жур­налис­тичес­кото дружес­тво № 72 „Олим­пийски хоризонти” към СБЖ. Минал през сек­ретариата на вес­т­ниците „Кооперативно село”, „Работ­ническо дело” и „Отечес­т­вен фронт” той оставя светла диря в жур­налис­тиката.

Мир на праха му!