Спецсъдът с втори опит за започне делото срещу Петър Москов през юни

Спецсъдът с втори опит за започне делото срещу Петър Москов през юни

Неус­пешен е пър­вият опит за старт по делото срещу бив­шия здравен минис­тър Петър Мос­ков и замес­т­ника му Адам Пер­сен­ски във връзка с вак­сините “Пен­так­сим“, “Еувакс Б“ и “Тетадиф“. Под­съдими са и трима от “Бул Био НЦЗПБЕООД. Причина за отлагането на началото на процеса е писмо на МФ, изп­ратено до съда, в което се посочва, че то няма претен­ции срещу под­съдимите, съобщи БТА. Освен това защитата на друг от под­съдимите — Любомир Димит­ров, Васил Василев, въз­рази срещу начина, по който е коман­дирован кон­к­ретен прокурор по делото. По думите на Василев това била порочна прак­тика. Освен това те получили докумен­тите по делото непос­ред­с­т­вено преди велик­ден­с­ките праз­ници. Съдът се съг­ласи с довода за мал­кото време за под­готовка на защитата, но отх­върли въз­раженията по отношение на прокурора. Меж­дув­ременно се оказа, че едната от съдеб­ните заседатели — Албена Кръс­тева, е учас­т­вала като екс­перт в зак­лючение по дела, по които страни са били “Бул­Био“ и мит­ниците. Това даде повод на част от защитата да изрази мнение, че не може едни и същи хора да са и вещи лица и съдебни заседатели. Затова и тя ще бъде сменена. В крайна сметка Кръс­тева си нап­рави самоот­вод. Петър Мос­ков и замес­т­ника му Адам Пер­сен­ски бяха прив­лечени като обвиняеми в края на ноем­ври 2016 г. През март тази година Софийс­ката град­ска прокуратура внесе в спец­съда обвинител­ния акт срещу бив­шия минис­тър на здравеопаз­ването и замес­т­ника му във връзка с вак­сините „Пен­так­сим“, „Еувакс Б“ и „Тетадиф”. Обвинения получиха още три лица от „Бул Био НЦЗПБЕООД.