Визитата на президента Румен Радев в Москва е с работни дати 21-22 май

Визитата на президента Румен Радев в Москва е с работни дати 21-22 май

Сред проблемите на днешна България президентът изброи бедността, корупцията, непрозрачното харчене на държавните пари, демографската криза

“Във времена на кон­ф­рон­тация трябва да се стремим да под­дър­жаме диалога и да снижаваме нап­режението.“

Така президен­тът Румен Радев отговори на жур­налис­тически въп­рос относно визитата му в Русия с оглед на кон­ф­рон­тацията на Мос­ква с Вашин­г­тон и основ­ните страни в НАТО: „Бъл­гар­с­кият кул­турен и цивилизационен принос не може да става залог на политически кон­ф­ликт. Точно във времена на кон­ф­рон­тация ние трябва да под­дър­жаме диалога, трябва да тър­сим общите интереси в бор­бата с тероризма и как да снижаваме това нап­режение. Мисля, че диалогът и каналите за диалог трябва да бъдат запазени. Основ­ната цел на Бъл­гария е пос­тигане на дивер­сификация – на газови и енер­гийни дос­тавки като източ­ници и като мар­ш­рути. В това отношение ние трябва да правим всичко въз­можно да получаваме откол­кото може повече места и мар­ш­рути енер­гия – това означава по-голяма сигур­ност, повече опции и по-ниски цени. Затова Бъл­гария трябва да бъде активна в тези дей­ности“, каза Румен Радев.

Дър­жав­ният глава каза още, че точ­ната дата на визитата му в Мос­ква все още се уточ­нява. И добави: „Това, което мога да кажа засега, е 2122 май.“

Президен­тът Румен Радев комен­тира и идеята за посещение на рус­кия президент Владимир Путин в Бъл­гария, като уточни, че за момента това само се обсъжда и все още няма нас­рочени дати за такава визита. Това заяви президен­тът Румен Радев в пуб­лична лек­ция в Универ­ситета за национално и световно стопан­с­тво (УНСС) на тема “Икономичес­ките и вън­ш­нополитически предиз­викател­с­тва пред страната ни“. Президен­тът Радев откри Младежки икономически форум в УНСС. В икономичес­ката част от словото си дър­жав­ният глава каза: „Никоя икономика не може да се раз­вива добре, ако дър­жавата не съз­даде необ­ходимите условия. Както и никое дър­жавно управ­ление не може да успее, ако няма успешна икономика”.

В речта си той

раз­к­ритикува прак­тиката на правител­с­т­вото да раз­п­ределя без общес­т­вен дебат милиарди.

Дър­жав­ният глава критикува и прог­рамата за саниране, която нарече “дъл­боко нес­п­равед­лива“. Според него “нация, която инвес­тира в стиропор и оставя децата си в невежес­тво и без знания, няма радос­тно бъдеще“.

Бъл­гария в момента прилича на строителна площадка, където нещо строим, но не знаем какво — защото е тъмно. Някакви хора носят строителен материал, други го крадат, защото е тъмно, не се знае на кого се плаща, защото е тъмно; медиите не каз­ват истината, защото не могат да я видят, защото е тъмно; но е ясно, че младите и пред­п­рием­чивите напукат площад­ката, за да тър­сят по-света, каза Радев.

Дър­жав­ният глава призова: “Крайно време е да освет­лим дър­жавата!”. Прокуратурата да погне крад­ците, все едно кои са те, пожела Румен Радев. Според него “когато вър­нем правилата, инициативата и пред­п­рием­чивостта на бъл­гарина много бързо ще доведе до добри резул­тати“.

В дебата за бъдещето трябва да се във­личат младите, защото те ще реализират идеите и ще носят пос­лед­с­т­вията от тези идеи, заяви президен­тът Румен Радев.

Ако се срав­ним с Бъл­гария отп­реди 30 години ще видим значителни успехи — нова кон­с­титуция, пазарна икономика, приватизация, Бъл­гария бе приета в ЕС и НАТО, раз­виват се туриз­мът и инфор­мацион­ните тех­нологии, заяви Румен Радев. Но дър­жав­ният глава отбеляза, че Бъл­гария е най-бедната дър­жава в ЕС, с

милиони хора, живеещи в бед­ност, с висока емиг­рация и обез­людяване

, с пен­сионери, живеeщи с шокиращо ниски пен­сии. След това Румен Радев започна анализ на причините за това със­тояние.

Сред тях дър­жав­ният глава отбеляза и “пороч­ната прак­тика“ да прив­личаме чуж­дес­т­ранни инвес­титори със социален дъм­пинг — ниски зап­лати.

“Можем много да раз­съж­даваме за причините да стиг­нем до тук и можем да ги тър­сим във всички посоки – да речем във вар­вар­с­кия начин на приватизация в нашето сел­ско стопан­с­тво, в дела на сивата икономика, която спъва лоял­ната кон­курен­ция, може би в изпол­з­ването на дър­жав­ния бюджет като инс­т­румент за потушаване на социални недовол­с­тва и протести, може би в несъс­тоялата се деин­с­титуционализация на общините, в лип­сата на доверие в съдеб­ната сис­тема и можем да продъл­жаваме така много“, продължи да търси причините президен­тът Радев.

Румен Радев отбеляза и лип­сата на съдебна реформа сред причините за със­тоянието в страната. Президен­тът обърна внимание и на лобис­т­кото законодател­с­тво, на което често сме свидетели в пар­ламента. Дър­жав­ният глава даде пример с важни законодателни актове, които се промък­ват в преходни и зак­лючителни раз­поредби на законите, прокарани не по пред­ложение на правител­с­т­вото, а от отделни депутати.

В комен­тар за актуал­ната меж­дународна обс­тановка и ситуацията в Сирия Румен Радев заяви: „За успеха на една военна операция се съди по ефек­тите, които тя пос­тига. Специално за тази операция воен­ният ефект е пренеб­режим, политичес­кият ефект – предимно вът­решен, икономически – загуба на повече от милиард долара. Тази операция доказа, че ООН е все по-често пренеб­рег­вана, но никой не може да я замести засега и това увеличава риска за света вместо да го намалява“, бяха точ­ните думи на президента Румен Радев.

“Трябва обаче да се има пред­вид, че когато изп­ращаш цялата тази тех­ника, тези оръжия се управ­ляват от хора с тех­ните амбиции и страхове. И само едно изтър­ваване на нер­вите, една грешка и сме на прага на дирек­тен сблъсък. Ето това трябва да се отчита и затова моят призив е по-малко оръжия, повече диалог“, под­черта Румен Радев.

На въп­рос дали позицията на Бъл­гария по отношение на въз­душ­ните атаки към Сирия е била съг­ласувана с него, той отговори: „Не, не беше съг­ласувана, но мога да кажа, че служба „Военна инфор­мация“ и Дър­жавна аген­ция „Разуз­наване“ свър­шиха своята работа и успяха да инфор­мират най-вече нашите граж­дани, които се намират на тази територия.“