Проф. Генчо Начев: Новият списък с медицинските изделия е направен на тъмно

Проф. Генчо Начев: Новият списък с медицинските изделия е направен на тъмно

Разходите за лекарства и болници трябва да са 1 към 3, както е в Европа, поиска националният консултант по кардиохирургия

Новият списък с медицин­с­ките изделия, които се поемат от НЗОК, е нап­равен на тъмно, предуп­реди пред БНТ проф. Генчо Начев, дирек­тор на бол­ница „Света Екатерина” и национален кон­сул­тант по кар­диохирур­гия. Той посочи, че новите цени на медицин­ски изделия и кон­сумативи не са кон­сул­тирани с национал­ните кон­сул­танти и изтъкна, че рам­ковият договор влиза в сила от 1 април, а реим­бур­с­ният списък е бил изгот­вен по-късно. Целият проб­лем е многоп­лас­тов, уточни професорът. За дър­жав­ните бол­ници това е много трудно, защото час­т­ните не са задъл­жени да правят процедури по Закона за общес­т­вените поръчки. Те могат вед­нага да сключат договор, ако намерят дос­тав­чик, който да пред­ложи тази цена, която Касата казва, че ще реим­бур­сира, обясни проф. Начев. Той допълни, че за да се нап­рави нова процедура по Закона за общес­т­вените поръчки, ще са нужни три месеца. Според проф. Начев още края на миналата година е тряб­вало да бъде обявено, че се готви нов списък за доп­лащане и касата е тряб­вало да потър­сила фирми, които да дос­тавят кон­сумативите на определените цени. Трябва да кажем вече, че тези пари, които са задъл­жително здравно осигурявани, не могат да пок­рият този огромен ресурс, който на прак­тика е цялата медицин­ска помощ – бол­нична или добол­нична, предуп­реди още той. Начев е категоричен, че няма лекар, който да остави пациент да наруши здравето си заради това, че той не може да доп­лати някакъв кон­суматив. Крайно време е да раз­берем, че трябва да има съучас­тие, под­черта още той, като поясни, че трябва да се каже какъв е пакетът, който касата пок­рива, и в него да залег­нат жиз­неноважни неща. От там-нататък всеки, който иска, да доп­лати, заяви той. Според него и у нас трябва да се нап­рави съот­ношение между сред­с­т­вата за лекар­с­тва и тези за бол­нична помощ, такова как­вото е в Европа, където то е 1:3. По думите му сис­темата на клинич­ните пътеки е изживявала времето си и има база за внед­ряване на диагностично-свързаните групи, комен­тира Здраве.нет.