Д-р Николай Михайлов: Елитът ни е криминализиран, на това трябва да се сложи край

На президента Плев­нелиев се обаж­дат негови бивши чужди колеги, не за да се въз­мущават от Румен Радев, а да поз­д­равят неговата млада годеница, каз­вам това с ирония. Това заяви пред Bulgaria ON air д-р Николай Михай­лов.

Президен­тът Плев­нелиев е специализиран да атакува Радев, прави го, за да покаже своята евроат­лан­тич­ност. Той няма соб­с­т­вен харак­тер и не обсъжда соб­с­т­вените си позиции, а репетира позициите на евроат­лан­тичес­ките инс­тан­ции.

Д-р Михай­лов комен­тира и речта на президента, който приканва за повече осветяване на дейс­т­вията на управ­ляващите: „Бъл­гария е окупирана от един криминализиран елит, който държи дър­жав­ната власт. На това трябва да се сложи край, защото от драма през драма, от сценарий през сценарий изп­лува политичес­ката миазма”.

Един­с­т­вената кон­курен­тна фигура с ограничени правомощия по Кон­с­титуция е президен­тът. Трябва Цветанов да миряса. Ако Радев стане лидер на политическа сила след ман­дата му, ще се пребори с ГЕРБ. Това, че се раз­говаря за някакъв проект, значи има планове за такъв и това е зап­лаха за ГЕРБ.