Протест на шивачки заради неизплатени заплати

Пореден случай на работ­ници, останали без зап­лати. Повече от 200 шивачки потър­сиха съдейс­т­вие от дър­жавата, за да получат дъл­жимите им въз­наг­раж­дения от авс­т­рийска фирма, която скоро ще бъде зак­рита. Фир­мата е с филиали в Кричим и в плов­див­с­кото село Стряма. С недовол­ните се срещна национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова. Тя им обеща да съдейс­тва да се спази закона, така че да получат всички необ­ходими обез­щетения. Също така общес­т­веният защит­ник успя да се свърже и с авс­т­рийс­ките соб­с­т­веници на фир­мата, които обещаха, че след 6-ти май ще има нова среща, на която ще се преценят всички под­роб­ности, комен­тира БНТ. Шивач­ките не са получавали зап­лати за месец март и половината от месец април. В момента те са пус­нати в т.нар “платен прес­той“. За да се въз­пол­з­ват от новите промени в Закона за гаран­тираните взимания от фирми, обявили фалит, трябва два месеца да не са получавали зап­лати. Сега обаче те са получили документи, в които трябва да обявят своето съг­ласие за взаимно прек­ратяване на правоот­ношенията. Манолова ги посъветва да не го правят. След нап­равените законови изменения със сигур­ност има механизми, чрез които те да си получават заработените въз­наг­раж­дения, просто това не може да стане сега, незабавно, но е абсолютно въз­можно да стане в рам­ките на след­ващите 2 до 3 месеца, уточни Манолова. Преди ден пък миньори от Кър­джали обявиха стачна готов­ност заради ниски зап­лати, съобщи Топновини.бг. Работещите в дружес­т­вото за добив и преработка на бен­тонит нас­тояват за повишаване на въз­наг­раж­денията им с поне 20 на сто. В ход е под­писка сред служителите с искане за преговори с ръковод­с­т­вото. Нап­режението в дружес­т­вото е от миналата година, поясни пред­седателят на КНСБ в Кър­джали Иванка Караколева, уточ­нява БНР. Това са дъл­гогодишни работ­ници и не са доволни от това, което са получили. Някои са получили 5 лв. увеличение до 714 лв. за тази година.