75 години от създаването на Народоосвободителната въстаническа армия

БСП, БАС, Меж­дународна фон­дация „Георги Димит­ров”, Отечес­т­вения съюз, Съюза на офицерите и сер­жан­тите от запаса и други организации ще отбележат историчес­кия юбилей в зала „Европа” на Парк-хотел „Мос­ква” на 19 април от 18.00 часа.