Евростат: Втори сте в ЕС по дял на извънбрачни деца

Бъл­гария е на втора позиция по дял на новородени извън­б­рачни деца в страните-членки на ЕС, показ­ват данни от анализ на Еврос­тат за брач­ните и извън­б­рачни раж­дания в Евросъюза през 2016 г. Делът на родените извън брак деца у нас е 59 %, докато на първа позиция е Фран­ция с 60 % извън­б­рачно новородени деца, показва европейс­ката статис­тика, съоб­щава „Дарик радио”. Броят на извън­б­рач­ните деца у нас е нарас­нал също близо шест пъти за пос­лед­ните 30 години, отчита анализът на Еврос­тат — докато през 1986 г. процен­тът на извън­б­рач­ните деца у нас е бил около 10 %, през 2016 г. той дос­тига 59 %, или близо 6 пъти повече.

Според данни на национал­ната статис­тика у нас през 2016 г. са родени общо около 65 000 деца, като от тях 38 440 са родени извън брака. Най-висок е делът на извън­б­рач­ните раж­дания в облас­тите Видин и Враца — близо 75 % от всички новородени деца там, а най-нисък — в област Кър­джали — около 38 %, показ­ват дан­ните на НСИ. Тен­ден­цията за извън­б­рачни раж­дания у нас се запазва през пос­лед­ните няколко години, като тех­ният брой варира от 40 000 извън­б­рачни раж­дания през 2010 г. до около 38 000 през 2015 и 2016 г. Раж­даемостта у нас спада драс­тично пред пос­лед­ните няколко десетилетия, като пик на раж­данията, според данни на НСИ, е регис­т­риран през 1920 г. и 1950 г. — приб­лизително по около 180 000 новородени деца през тези два пикови периода, припом­нят статис­тиците. Най-нисък е делът на извън­б­рач­ните раж­дания през 2016 г. в Гър­ция — около 9 %, или едва едно от всеки 10 раж­дания в южната ни съседка, е извън­б­рачно, отчита Еврос­тат. Освен Гър­ция, в чел­ната тройка по най-малко регис­т­рирани извън­б­рачни деца, са още Хър­ватия и Кипър — с по около 19 % — или всяко второ от 10 деца в тези страни е родено също извън брака. Въп­реки това обаче Кипър е страната в ЕС с най-голямо увеличение на процента на извън­б­рач­ните раж­дания в целия ЕС — от около 2 % през 2000 г. — до 19 % през 2016 г. или увеличение от 8 пъти на извън­б­рач­ните раж­дания. Страната ни е сред пър­вите 8 държави-членки в ЕС, в които делът на извън­б­рач­ните раж­дания над­х­върля половината от всички раж­дания, комен­тира Епицен­тър.