Личните лекари излязоха на протест, здравният министър не слезе при тях

Медиците настояват и за потребителска такса 1 % от минималната заплата

Нефор­мал­ното заседание на Съвета на минис­т­рите на здравеопаз­ването в София ще обсъди здравос­лов­ното хранене на децата, ефек­тив­ност и дос­тъп­ност до лекар­с­тва, както и бъдещето на здравеопаз­ването в рам­ките на общ­ността. Заседанието ще се проведе на фона на протест на лични лекари и здравни инс­пек­тори. Здрав­ните инс­пек­тори са недоволни, че обещаното им увеличение на зап­латите с 18 процента от март, не се е случило. Вместо това въз­наг­раж­денията са се увеличили с 5 до 10 % и зап­латите им са близки до минимал­ната за страната. Това не е пър­вият протест на лич­ните лекари. На 1 март те пос­тавиха своите искания, но не са получили отговор, комен­тира БНТ.

Десетки общоп­рак­тикуващи лекари се съб­раха пред НДК на протест заради прекомер­ната бумащина и нис­кото въз­наг­раж­дение за труда им, съобщи и Би Ти Ви. Медиците прочетоха дек­ларация с исканията си. Лекарите нас­тояват пот­ребител­с­ката такса да стане 1 % от минимал­ната работна зап­лата, а освободените от нея да плащат пъл­ния раз­мер и сумите да им се реин­бур­сират от съот­вет­ните инс­титуции. Трудът пък трябва да се остой­нос­тява съоб­разно квалификацията и отговор­нос­тите, категорични са джипитата.

Те искат още отпадане на 24-часовото им раз­положение, което изис­ква сключ­ване на договори с медицин­ски цен­т­рове за нощ­ните часове, почив­ните дни и праз­ниците. Общоп­рак­тикуващите лекари твър­дят, че от попъл­ване на документи реално не им остава време да прег­леж­дат хора. Затова нас­тояват и за намаляване на админис­т­ратив­ните задъл­жения, а също и за отпадане на описите на касови бележки. Протес­тиращите иронично поканиха минис­търа на здравеопаз­ването Кирил Ананиев да излезе от нефор­мал­ната среща на здрав­ните минис­три на ЕС в НДК и да дойде за „семейна снимка” и за да му бъдат връчени исканията. Ананиев обаче не слезе при недовол­ните.