Кариерен форум среща бизнеса и хората с увреждания

Кариерен форум среща бизнеса и хората с увреждания

На 26 април, чет­вър­тък, в хотел “Маринела” в София ще се проведе пър­вото издание на Кариерен форум “Равен­с­т­вото значи повече”, събитие насочено към реализация на хората с увреж­дания в Бъл­гария. Над 20 наши и меж­дународни организации пред­с­тавители на отговор­ния биз­нес ще предос­тавят въз­мож­ност на хора с раз­лични въз­мож­ности — с ТЕЛК и без ТЕЛК, да станат част от тех­ните екипи. Най-голямото предиз­викател­с­тво пред хората с раз­лични въз­мож­ности в Бъл­гария е включ­ването в пазара на труда, както и въз­мож­ността за допъл­нителни адап­тирани обучения, повишаващи тях­ната квалификация, знания и умения. Невероятно е с какво желание те работят и се раз­виват, когато усещат под­к­репата и вярата на своите работодатели, комен­тираха Йоана Колева и Ива Цолова, основатели на JAMBA — Career for All и организатори на форума. Кариерен форум „Равен­с­т­вото значи повече” 2018 е под мотото „Всеки има право на шанс, защото равен­с­т­вото значи повече”. Това е първо издание на събитието, което ще се организира ежегодно. Инициативата е под пат­ронажа на Президента Румен Радев, Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и Столична Община. Присъс­т­вието на Кариерен форум „Равен­с­т­вото значи повече” е без­п­латно и всеки кан­дидат може да се регис­т­рира на място в деня на форума, посоч­ват организаторите.