БСП поиска оставка на висш гербер, подиграл се с майки на деца с увреждания

БСП поиска оставка на висш гербер, подиграл се с майки на деца с увреждания

На 1 май ще протестираме срещу корупцията и бедността, обяви Георги Свиленски от левицата

Тази сед­мица БСП официално ще внесе искането за остав­ката на зам.-председателя на пар­ламента Емил Хрис­тов заради това, че не допусна в сградата на Народ­ното съб­рание протес­тиращите родители на деца с увреж­дания миналата сед­мица.

Това обяви на прес­кон­ферен­ция на “Позитано“ 20 депутатът от левицата и зам.-председател на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски. В отсъс­т­вието на пред­седателя на пар­ламента Цвета Караян­чева Хрис­тов изпъл­няваше длъж­ността шеф на НС. Решението за искане на остав­ката е взето на заседание на ИБ на БСП, обясни Свилен­ски. “Остав­ката е нор­мал­ното мъжко поведение. Всеки греши, но когато сгрешиш с тази част от бъл­гар­с­кото население, редно е да се оттег­лиш“, добави зам.-председателят на чер­вената пар­ламен­тарна група.

На 1 май БСП организира митинг протест срещу коруп­цията и бед­ността, обяви Свилен­ски. Началото на митинга е 10,30 ч пред Памет­ника на Нез­най­ния войн.

Свилен­ски обърна внимание, че и днес има арес­тувани под­купни лица от админис­т­рацията — при спецак­ция в Благоев­г­рад. Но попита — къде корум­пираните лица от админис­т­рацията носят парите от под­купите? Затова чер­вените призоваха управ­ляващите да се оттег­лят, след като не могат да управ­ляват дър­жавата.

Въз­мутително е, че  на Европейс­ката младежка кон­ферен­ция  млади хора бяха организирани да ръкоп­ляс­кат на премиера и лек­торите, а не да покажат своите проб­леми”, добави Свилен­ски по повод скан­дала с младежка кон­ферен­ция, на която на младите хора не е давана думата, а са били принудени да слушат правител­с­т­вени чинов­ници, а после учас­т­ниците са отведени в дис­котека със стрип­тийз и твърд алкохол. „Европейс­ката младежка кон­ферен­ция се прави под егидата на т.нар струк­турен диалог. Ние, младите хора, можем да си вземем думата, имаме какво да кажем и можем да дадем смис­лени идеи– как да се раз­вива младеж­ката политика в Бъл­гария и Европа”. Това каза Мина Кутева, сек­ретар на МО в БСП. Тя заяви, че идеята на диалога е, че трябва някой да  слуша от другата страна. Ако няма никой, този диалог се обез­мисля. „Взехме думата, но не бяхме чути от управ­ляващите”, каза Мина Кутева