Жители на Кубрат излязоха на протест заради лоши пътища

Жители на Кубрат излязоха на протест заради лоши пътища

Жители на Куб­рат блокираха от рано сут­ринта вчера изходите на града за Русе и Раз­г­рад с плакати “Добре дошли на Марс“. Заради раз­битите репуб­ликан­ски пътища в региона показаха скъсани гуми и изк­ривени джанти и нас­тояха за спеш­ния им ремонт. Натовареният път Русе – Куб­рат изобил­с­тва от пропадания, нерав­ности и дупки, чиято дъл­бочина на места дос­тига до 15 см. Интен­зив­ният трафик на теж­котоварни камиони по трасето е нанесъл щети и по някои от къщите в селата, през които минава. Започ­нала е да се руши и 160-годишната цър­ква в Чер­вена вода. От Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” са запоз­нати с проб­лема и вече са поели ангажимент за ремонта на раз­бития учас­тък Русе – Куб­рат.

Според Галин Григоров, облас­тен управител на област Русе, очак­ванията са, че в най-скоро време по Оперативна прог­рама „Регионално раз­витие” ще стар­тира ремонт и на този учас­тък. Обещанието е ремон­т­ните дей­ности да започ­нат още преди края на тази година. Над 20 млн. лв. с ДДС в момента се инвес­тират в рехабилитацията на два учас­тъка от път II-49 Тър­говище – Раз­г­рад – Куб­рат – Тут­ракан, който свър­зва облас­тите Тър­говище, Раз­г­рад и Силис­тра, съоб­щиха от прес­цен­търа на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ (АПИ), цитирани от Инвестор.бг. Хронич­ното недофинан­сиране на път­ния сек­тор през пос­лед­ните 25 години доведе до влошаване на със­тоянието им и в момента над 6 хил. км пътища се нуж­даят от основен ремонт, уточ­ниха от АПИ. Път­ната аген­ция очаква с въвеж­дането на тол сис­темата да се увеличат трик­ратно пос­тъп­ленията от пътни такси, които в момента са над 350 млн. лв. Тези сред­с­тва ще бъдат инвес­тирани в рехабилитацията на пътища.